Tài liệu

K4 Quan ly nha cung cap

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K4

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.

(Hiện

tại

chưa

chia

cấp  độ

trong

lĩnh

vực

này)

Kiến thức: 

- Quá trình mua hàng

- Kiến thức thương mại về từng lĩnh

vực (giá cả, chất lượng hàng hoá và

dịch vụ, bảo hành, hỗ trợ)

- Các điều kiện tài chính

(Mã khóa học)

Kỹ năng:

- Phân tích tổng hợp

-   Kỹ  năng   thống   kê  (tỷ  lệ   cung   cấp

hàng đúng hạn, hàng hỏng hóc…)

(Xem   hướng   dẫn   thực

hành)

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FHO)

1

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

ĐI ỀU PH ỐI

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K4

-   Sử   dụng   các   công   nghệ   thông   tin

(biết dùng ERP và Excell)

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FHO)

2

background image

K4

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

* Đào tạo theo quy trình mua hàng (Hàng năm xét duyệt lại nhà cung cấp)

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FHO)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
345
0 trang
0
407
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
417
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
359
0 trang
0
424
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
351
0 trang
0
389
0 trang
0
378
0 trang
0
389
0 trang
0
377
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0