Tài liệu

K30 Nghiep vu ngan hang

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K___

Chú ý: Năng lực chuyên môn kỹ thuật cần phải được cập nhật thường niên.

1. NĂNG LỰC

Năng lực chuyên môn kỹ thuật này có những nội dung và chủ đề chính sau:

Nội dung

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các kiển thức nêu ở trên có thể có được thong qua các khóa học và chứng chỉ sau:

Tên khóa học/

Thời

Nơi

1

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

background image

K___

khóa

học

Chứng chỉ

lượng

đào tạo

3. HƯỚNG DẪN TỰ BỒI DƯỠNG

Ngoài hình thức tham dự các khóa đào tạo, kiển thức trên cũng có thể được trau dồi thông qua 
các hình thức sau:

3.1Tài liệu và các nguồn đọc thêm   

3.2Học qua công việc

4. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Năng lực này được đánh giá thông qua hình thức:

2

background image

K___

Cấp

1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Điểm đạt được qua bài kiểm tra

trắc nghiệm nội bộ

0 -

50%

50% -

70%

70% -

90%

90% -

100%

Đạt được chứng chỉ

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
430
0 trang
0
381
0 trang
0
403
0 trang
0
396
0 trang
0
428
0 trang
0
391
0 trang
0
472
0 trang
0
441
0 trang
0
424
0 trang
0
421
0 trang
0
415
0 trang
0
379
0 trang
0
440
0 trang
0
406
0 trang
0
387
0 trang
0
441
0 trang
0
444
0 trang
0
404
0 trang
0
390
0 trang
0
442
0 trang
0
389
0 trang
0
457
0 trang
0
392
0 trang
0
419
0 trang
0
388
0 trang
0
419
0 trang
0
406
0 trang
0
416
0 trang
0
409
0 trang
0
429
0 trang
0
368
0 trang
0
374

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0