Tài liệu

K3 Quan tri khach hang

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K3

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Kiến thức

- Kiến thức chung về kinh tế-xã hội, về văn

hoá

- Kiến thức về qui trình

- Kiến   thức   về   Dịch   vụ   khách   hàng   và

Quản trị Dịch vụ khách hàng

- Kiến thức về Tâm lý khách hàng

- Kiến thức về sản phẩm và các giải pháp

- Kiến thức về công ty (Điểm mạnh, điểm

yếu…)

CUS-5

CUS-2, CUS-3, CUS-4

CUS-1

Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp, quan hệ

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ   năng   làm   việc   theo   nhóm,   chia   sẽ

thông tin

CUS-6

CUS-7

CUS-8

Người PV: Đặng Ngọc Sự 
Người được PV: Đỗ Cao Bảo (FIS), Bùi Hoàng Tùng (FSOFT)

1

QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG 

QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG 

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K3

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi

đào

tạo

Tâm lý 

khách hàng

CUS-1

- Tâm lý 

khách 

hàng và 

diễn biến 

tâm lý 

khách 

hàng

- Các 

phương 

pháp xác 

định tâm 

lý khach 

hàng

6h

ĐH

KHXH

&NV

Quản   trị

Dịch   vụ

khách hàng

CUS-2

- Mô hình 

SERVUC

TION

- Các nhân

tố phản 

ánh chất 

lượng dịch

vụ 

18

h

HSB

ĐHKT

QD

Duy   trì   và

giữ   khách

CUS-3

- Khách 

hàng – 

6h

HSB

ĐHKT

Người PV: Đặng Ngọc Sự 
Người được PV: Đỗ Cao Bảo (FIS), Bùi Hoàng Tùng (FSOFT)

2

background image

K3

hàng

nhân tố 

quyết định

sự tồn 

vong của 

công ty

- Làm thế 

nào để duy

trì và giữ 

khách 

hàng?

QD

Giải   quyết

khiếu   nại

khách hàng

CUS-4

- Chủ 

động giải 

quyết 

khiếu nại 

khách 

hàng

- Các 

phương 

pháp giải 

quyết 

khiếu nại 

khách 

hàng

6h

HSB

ĐHKT

QD

Quản trị qui

trình

CUS-5

- Nguyên 

tắc thiết kế

qui trình

- Qui trình 

thiết kế 

qui trình

- Quản trị 

qui trình 

hiệu quả

6h

HSB

ĐHKT

QD

Kỹ   năng

CUS-6

- Qui trình 

6h

HSB

Người PV: Đặng Ngọc Sự 
Người được PV: Đỗ Cao Bảo (FIS), Bùi Hoàng Tùng (FSOFT)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
377
0 trang
0
324
0 trang
0
348
0 trang
0
375
0 trang
0
342
0 trang
0
411
0 trang
0
395
0 trang
0
367
0 trang
0
366
0 trang
0
365
0 trang
0
329
0 trang
0
389
0 trang
0
352
0 trang
0
338
0 trang
0
385
0 trang
0
397
0 trang
0
354
0 trang
0
345
0 trang
0
390
0 trang
0
346
0 trang
0
404
0 trang
0
336
0 trang
0
354
0 trang
0
331
0 trang
0
370
0 trang
0
358
0 trang
0
374
0 trang
0
353
0 trang
0
375
0 trang
0
320
0 trang
0
317
0 trang
0
609

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0