Tài liệu

K29 Internet

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K29

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Không

chia

cấp độ

 Networking fundamentals

 IP network routing, switching

 Switch, router

 IP network services (Web, mail, FTP,

…)

 Remote   Access   Server   configuration

and administration

 Server management and monitoring

 Operating systems (Windows, Linux)

 Applications:   - Microsoft Exchange

 Hardware configuration

 Quality of Service monitoring tools

 Trouble-shooting

NET-1, NET-2

NET-1, NET-3

NET-1, NET-3

NET-1, NET-2

NET-4, NET-5

NET-6, NET-7

NET-8

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh 

Người được PV: Phạm Vĩnh Thắng (FOX)

1

INTERNET

ĐI ỀU PH ỐI

INTERNET

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K29

 Cabling

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh 

Người được PV: Phạm Vĩnh Thắng (FOX)

2

background image

K29

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa học/

Chứng chỉ

khó

a

học

Cấ

p

độ

(nế

u

có)

Nội

dung

T

hờ

i

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

CCNA (Cisco)

NET-

1

CISC

O

Networking

Essentials 

NET-

2

Micr

osoft

CCNP (Cisco)

NET-

3

CISC

O

System

Management/Monit

oring

NET-

4

Network

Monitoring

NET-

5

Microsoft

Operating Systems

NET-

6

Micr

osoft

Linux (RedHat etc.)

NET-

7

Microsoft

Exchange:   Design

and Implementation

NET-

8

Micr

osoft

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

Tài liệu của hãng (3Com)

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh 

Người được PV: Phạm Vĩnh Thắng (FOX)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
394
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
345
0 trang
0
408
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
418
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
360
0 trang
0
424
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
351
0 trang
0
378
0 trang
0
390
0 trang
0
377
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0