Tài liệu

K28 KenhTruyenHinh

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K28

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Kiến thức về báo chí, truyền hình

(Mã khóa học)

Kỹ năng giao tiếp 

(Xem   hướng   dẫn   thực

hành)

Kỹ năng xử lý thông tin
Kỹ năng khai thác thông tin
Kỹ  năng   thích   nghi   với   môi   trường,

hoàn cảnh

Người PV: Phan Thu Trang

1

TRUYỀN THÔNG – KÊNH TRUYỀN HÌNH

ĐI ỀU PH ỐI

TRUYỀN THÔNG – KÊNH TRUYỀN HÌNH

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K28

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

Các   khóa

học   về   kỹ

năng   giao

tiếp

HSB;

Tâm

Việt

Kỹ năng xác

định   mục

tiêu,   hợp

tác...

HSB;

Tâm

Việt

Người PV: Phan Thu Trang

2

background image

K28

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

3.2Học qua công việc

Người PV: Phan Thu Trang

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
394
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
345
0 trang
0
407
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
417
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
359
0 trang
0
424
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
351
0 trang
0
389
0 trang
0
378
0 trang
0
377
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0