Tài liệu

K27 Bao dien tu

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K27

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Không

chia

cấp độ

Kiến thức

- Kiến thức về kinh tế, quản lý, xã hội và

nhân văn

- Kiến thức về nghiệp vụ báo chí

- Kiến thức về báo điện tử

- Kiến   thức  về  kỹ thuật  quan   sát,   phỏng

vấn, lưu trữ thông tin, xử lý hồ sơ, chụp

ảnh, trình bày bài

- Kiến thức về điều tra xã hội học báo chí,

kinh doanh báo chí, quảng cáo

- Kiến   thức   về   văn   hoá   nước   ngoài,   về

ngoại ngữ

- Kiến   thức   về   tin   học   và   khai   thác   các

Người PV: Đặng Ngọc Sự

Người được PV:  Thang Đức Thắng (FOX)

1

BÁO ĐIỆN TỬ

BÁO ĐIỆN TỬ

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K27

phần mềm chuyên dụng

Kỹ năng

- Kỹ   năng   phỏng   vấn   (đặt   câu   hỏi,   lắng

nghe…)

- Kỹ   năng   quan   sát,   tổng   hợp,   nắm   bắt

thông tin, thu thập tài liệu phù hợp thể

loại, săn tin chuyên biệt

- Kỹ năng viết và trình bày bài

- Kỹ năng xử lý văn bản

- Kỹ năng chụp ảnh

- Kỹ năng xây dựng cộng tác viên

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi

đào

tạo

Đại   cương

báo chí học

COM1

-1

Đại

học

báo chí

Hình   thức

của

 

tác

phẩm   báo

chí   (Kỹ

thuật

 đặt

title, lead, và

cấu trúc bài)

COM1

-2

Đại

học

báo chí

Các  thể   loại

báo chí

COM1

-3

Đại

học

báo chí

Kỹ   thuật

COM1

Đại

Người PV: Đặng Ngọc Sự

Người được PV:  Thang Đức Thắng (FOX)

2

background image

K27

phỏng   vấn

(Phóng   sự,

phỏng   vấn,

tin, xã luận)

-4

học

báo chí

Báo điện tử

COM1

-5

Đại

học

báo chí

Người PV: Đặng Ngọc Sự

Người được PV:  Thang Đức Thắng (FOX)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
287
0 trang
0
239
0 trang
0
247
0 trang
0
260
0 trang
0
279
0 trang
0
247
0 trang
0
315
0 trang
0
283
0 trang
0
278
0 trang
0
266
0 trang
0
276
0 trang
0
234
0 trang
0
285
0 trang
0
256
0 trang
0
241
0 trang
0
278
0 trang
0
301
0 trang
0
251
0 trang
0
255
0 trang
0
298
0 trang
0
233
0 trang
0
296
0 trang
0
260
0 trang
0
248
0 trang
0
267
0 trang
0
264
0 trang
0
271
0 trang
0
268
0 trang
0
281
0 trang
0
236
0 trang
0
227
0 trang
0
436

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0