Tài liệu

K26 Dao tao-TiengNhat

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K26

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.Giáo

viên

giảng

dạy

tiếng

Nhật

Kiến thức:

-

Trình độ tiếng Nhật cấp 2 và có kinh

nghiệm giảng dạy hoặc cấp 1. ( theo

cấp chuẩn quốc tế do Nhật cấp- cấp

1= 650 điểm TOEFL )

-

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

-

Sử dụng mạng máy tính của công ty,

công nghệ đặc biệt để dạy học trong

công ty .( vd: cách thức đặc biệt dạy

chữ Hán, dạy trên máy tính).

-

Tiếng Anh : theo yêu cầu đầu vào

của cả tổng công ty.        

(Mã khóa học)

Kỹ năng: 

-

Nghe, nói , đọc , viết tiếng Nhật tốt.

(Xem   hướng   dẫn   thực

hành)

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Phạm Hùng (FTD)

1

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ: Tiếng Nhật

ĐI ỀU PH ỐI

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ: Tiếng Nhật

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K26

-

Truyền đạt, dạy học tiếng Nhật ( nếu

có ít kinh nghiệm giảng dạy thì công

ty sẽ cho đi đào tạo thêm về phương

pháp giảng dạy tiếng Nhật)

-

Giảng dạy nói chung

2. Giáo

viên

giảng

dạy

tiếng

Nhật

đặc

biệt

Kiến thức: 

-

giống như trên

-

Có   kiến   thức   nhất   định   về   Tiếng

Anh.

-

Có kiến thức nhất định về công nghệ

thông tin.  

Kỹ năng: 

-

Giảng dạy tiếng Nhật

-

 Giảng dạy về công nghệ thông tin.

3.   Các

bộ

phận

khác

Kiến thức: 

-

Trình độ tiếng Nhật cấp 3 hoặc cấp

4, tùy theo yêu cầu công việc

-

Sử dụng mạng máy tính trong công

ty, phần mềm văn phòng.

Kỹ năng:

-  giao tiếp bằng tiếng Nhật

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Phạm Hùng (FTD)

2

background image

K26

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Thờ

i

lượ

ng

Nơi 

đào

tạo

  Đào   tạo

giảng   viên

về   kĩ   năng

giảng dạy

bản

khôn

g có ,

chỉ

phân

theo

đối

tượn

g học

viên

trình

Kỹ   năng

giảng

dạy   sư

phạm

nói

chung

Dành

cho   giáo

viên

kiệm

nhiệm

hoặc

trong

seminar.

20-

24h

(tập

trung

)

Tại

chỗ-

FPT

Đông

Du

(đào

tạo

riêng)

16-

24h

(tập

trung

)

Bên

ngoài-

VJCC-

đại học

Ngoại

Thươn

g

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Phạm Hùng (FTD)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
429
0 trang
0
381
0 trang
0
403
0 trang
0
396
0 trang
0
428
0 trang
0
391
0 trang
0
472
0 trang
0
441
0 trang
0
424
0 trang
0
421
0 trang
0
414
0 trang
0
379
0 trang
0
440
0 trang
0
406
0 trang
0
387
0 trang
0
441
0 trang
0
444
0 trang
0
403
0 trang
0
390
0 trang
0
442
0 trang
0
389
0 trang
0
457
0 trang
0
392
0 trang
0
388
0 trang
0
419
0 trang
0
406
0 trang
0
416
0 trang
0
409
0 trang
0
428
0 trang
0
368
0 trang
0
374
0 trang
0
683

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0