Tài liệu

K24 APTECH

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K24

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.Giáo

viên

giảng

dạy

các

chuyên

ngành

công

nghệ

phần

mềm

Kiến thức

-

Kiến thức chuyên sâu về các chuyên

ngành   công   nghệ   thông   tin   phần

mềm

-

Phương pháp giảng dạy các môn học

IT

-

Hiểu   biết   sâu   về   máy   tính,   mạng

máy tính, Internet …

-

Kiến  thức về quản  trị dự án  trong

công nghệ phần mềm

-

Phương pháp nghiên cứu, triển khai

đề tài nghiên cứu trong công nghệ

phần mềm

(Mã khóa học)

Người PV: Tạ Ngọc Cầu

Người được PV: Nguyễn Khắc Thành (FAT)

1

ĐÀO TẠO: FPT-APTECH

ĐI ỀU PH ỐI

ĐÀO TẠO: FPT-APTECH

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K24

-

Tiếng   Anh:   theo   yêu   cầu   đầu   vào

của cả Tổng Công ty, hiểu biết sâu

rộng về  các thuật  ngữ ngành công

nghệ thông tin

-

Các kiến thức về quản trị học khác:

quản trị chất lượng, xây dựng nhóm

công tác, truyền thông trong doanh

nghiệp, …

-

Nắm vững nguyên lý dạy và học của

Aptech. Thường xuyên cập nhật kiến

thức về IT và các đổi mới công nghệ

giảng dạy của Aptech.

Kỹ năng

-

Kĩ năng lập trình đối với công cụ lập

trình được cập nhật cho những môn

học được đảm trách

-

Kĩ năng giảng dạy:  kĩ năng thuyết

trình, soạn thảo bài giảng, kĩ năng

giao tiếp, kĩ năng thu hút gây hưng

phấn cho học viên trong bài giảng,

-

Kĩ năng làm việc trong phòng lab

-

Các kĩ năng liên quan đến IT khác

về máy tính, mạng LAN, Internet …

-

Kĩ   năng   làm   việc   nhóm:   phối   hợp

giảng dạy cùng các giảng viên khác.

(Xem   hướng   dẫn   thực

hành)

2.  Các

bộ

phận

khác

Kiến thức:

-

Có khái niệm về các môn học được

giảng dạy tại Trung tâm 

-

Hiểu biết về nguyên tắc tổ chức, vận

hành và đào tạo của Aptech

-

Tiếng Anh theo yêu cầu đầu vào của

Tổng cty.  Biết các thuật ngữ tiếng

Người PV: Tạ Ngọc Cầu

Người được PV: Nguyễn Khắc Thành (FAT)

2

background image

K24

Anh   liên   quan   đến   IT,đặc   biệt   là

phần mềm

-

  Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực

mình phụ trách.

Kỹ năng:

-

Kĩ   năng   liên   quan   đến   công   việc

đảm trách

-

Kĩ   năng   sử   dụng   máy   tính,   mạng

máy   tính,   Internet,   phần   mềm

chuyên dụng

-

Đọc, giao tiếp tiếng Anh.

Người PV: Tạ Ngọc Cầu

Người được PV: Nguyễn Khắc Thành (FAT)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
393
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
344
0 trang
0
407
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
417
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
359
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
351
0 trang
0
389
0 trang
0
378
0 trang
0
389
0 trang
0
377
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0