Tài liệu

K23 ERP

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K23

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Không

chia

cấp độ

Kiến thức về quản trị

- Quản trị kinh doanh như  quản trị doanh

số bán, quản trị tài chính, kế toán doanh

nghiệp, quản  trị nhân  sự, quản trị  điều

hành…

- Kiến thức về dịch vụ khách hàng

- Quy trình mua hàng, bán hàng, kho hàng,

sản xuất trong doanh nghiệp

Kiến thức về máy tính và mạng

- Các   giải   pháp   ERP   (SAP,   Oracle,

Accenture, Unisys…)

- Các   công   cụ   thiết   kế   và   phân   tích   hệ

thống

- Các công cụ lập trình của ERP

- Các hệ thống quản lý dữ liệu

Kỹ năng

Người PV: Đặng Ngọc Sự, Nguyễn Mạnh Linh

 

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FES); Lê Thành Công (FIS 15)

1

ERP

ERP

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K23

- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng quản trị

- Kỹ năng bán hàng

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi

đào

tạo

Quản   trị

nguồn   nhân

lực

ERP-1

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị   tài

chính

ERP-2

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị

điều hành

ERP-3

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị

doanh thu

ERP-4

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản trị bán

hàng

ERP-5

6h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị

Dịch   vụ

ERP-6

HSB

ĐHKT

Người PV: Đặng Ngọc Sự, Nguyễn Mạnh Linh

 

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FES); Lê Thành Công (FIS 15)

2

background image

K23

khách hàng

QD

Quản   trị

mạng

ERP-7

Cập   nhật

kiến thức về

máy   tính   và

mạng

ERP-8

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

3.2Học qua công việc

Người PV: Đặng Ngọc Sự, Nguyễn Mạnh Linh

 

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FES); Lê Thành Công (FIS 15)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
393
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
344
0 trang
0
407
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
417
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
359
0 trang
0
423
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
389
0 trang
0
378
0 trang
0
389
0 trang
0
376
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0