Tài liệu

K23 ERP

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K23

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Không

chia

cấp độ

Kiến thức về quản trị

- Quản trị kinh doanh như  quản trị doanh

số bán, quản trị tài chính, kế toán doanh

nghiệp, quản  trị nhân  sự, quản trị  điều

hành…

- Kiến thức về dịch vụ khách hàng

- Quy trình mua hàng, bán hàng, kho hàng,

sản xuất trong doanh nghiệp

Kiến thức về máy tính và mạng

- Các   giải   pháp   ERP   (SAP,   Oracle,

Accenture, Unisys…)

- Các   công   cụ   thiết   kế   và   phân   tích   hệ

thống

- Các công cụ lập trình của ERP

- Các hệ thống quản lý dữ liệu

Kỹ năng

Người PV: Đặng Ngọc Sự, Nguyễn Mạnh Linh

 

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FES); Lê Thành Công (FIS 15)

1

ERP

ERP

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K23

- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng quản trị

- Kỹ năng bán hàng

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi

đào

tạo

Quản   trị

nguồn   nhân

lực

ERP-1

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị   tài

chính

ERP-2

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị

điều hành

ERP-3

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị

doanh thu

ERP-4

12

h

HSB

ĐHKT

QD

Quản trị bán

hàng

ERP-5

6h

HSB

ĐHKT

QD

Quản   trị

Dịch   vụ

ERP-6

HSB

ĐHKT

Người PV: Đặng Ngọc Sự, Nguyễn Mạnh Linh

 

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FES); Lê Thành Công (FIS 15)

2

background image

K23

khách hàng

QD

Quản   trị

mạng

ERP-7

Cập   nhật

kiến thức về

máy   tính   và

mạng

ERP-8

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

3.2Học qua công việc

Người PV: Đặng Ngọc Sự, Nguyễn Mạnh Linh

 

Người được PV: Bùi Quang Ngọc (FES); Lê Thành Công (FIS 15)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
340
0 trang
0
287
0 trang
0
303
0 trang
0
307
0 trang
0
337
0 trang
0
301
0 trang
0
368
0 trang
0
342
0 trang
0
329
0 trang
0
319
0 trang
0
322
0 trang
0
283
0 trang
0
338
0 trang
0
307
0 trang
0
292
0 trang
0
335
0 trang
0
354
0 trang
0
313
0 trang
0
307
0 trang
0
350
0 trang
0
290
0 trang
0
360
0 trang
0
296
0 trang
0
310
0 trang
0
321
0 trang
0
317
0 trang
0
330
0 trang
0
314
0 trang
0
333
0 trang
0
287
0 trang
0
277
0 trang
0
534

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0