Tài liệu

K22 Ho tro ky thuat

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K22

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.

Chuyê

n   gia

kỹ

thuật

Là chuyên gia kỹ thuật ở một lĩnh vực 

2.

Chuyê

n   gia

tư vấn

Là chuyên gia tư vấn ở một lĩnh vực 

Người PV: Lê Vũ Hà, Nguyễn Mạnh Linh
Người được PV: Nguyễn Đức Hùng (FIS 6), Nguyễn Văn Ba (FIS 6), Nguyễn Xuân Việt (FIS 6), Vũ Anh Tú 
(FIS 6)

1

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

ĐI ỀU PH ỐI

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K22

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

- Các công nghệ: IBM, HP, EMC (storage), CA, Jupiter, Clarity, Raritan (switch)...

3.2Học qua công việc

Người PV: Lê Vũ Hà, Nguyễn Mạnh Linh
Người được PV: Nguyễn Đức Hùng (FIS 6), Nguyễn Văn Ba (FIS 6), Nguyễn Xuân Việt (FIS 6), Vũ Anh Tú 
(FIS 6)

2

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
428
0 trang
0
379
0 trang
0
399
0 trang
0
394
0 trang
0
426
0 trang
0
389
0 trang
0
470
0 trang
0
438
0 trang
0
423
0 trang
0
420
0 trang
0
412
0 trang
0
376
0 trang
0
438
0 trang
0
403
0 trang
0
383
0 trang
0
440
0 trang
0
443
0 trang
0
399
0 trang
0
388
0 trang
0
388
0 trang
0
455
0 trang
0
387
0 trang
0
415
0 trang
0
383
0 trang
0
417
0 trang
0
405
0 trang
0
414
0 trang
0
408
0 trang
0
426
0 trang
0
366
0 trang
0
372
0 trang
0
678

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0