Tài liệu

K21 Bao mat he thong

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K21

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.Cán

bộ

triển

khai

 Network

 

implementation,

configuration, trouble-shooting

 Operating   systems   (Windows,   Unix,

Solaris, AS/400, RS6000)

 Secure

 

network

 

design,

implementation, management

SYS7-1, SYS7-5

SYS7-7

SYS7-2, SYS7-6

2.

Chuyê

n   gia

kỹ

thuật/c

ông

nghệ

 IP routing, security components

SYS7-3, SYS7-6

3.

 Kiến   thức   tổng   hợp   về   bảo   mật   hệ

SYS7-4

Người PV: Lê Vũ Hà 

Người được PV: Vũ Anh Tú (FIS6)

1

BẢO MẬT HỆ THỐNG

ĐI ỀU PH ỐI

BẢO MẬT HỆ THỐNG

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K21

Chuyê

n   gia

tư vấn 

thống 

(COMTIA,   SANS,   EC-

Council ..)

 Hiểu biết về sản phẩm và giải pháp bảo

mật  của  các hãng  bảo mật  hàng đầu:

RSA, Checkpoint, Juniper, Cisco, ISS,

Symantec.  Có khả năng xây dựng các

giải   pháp   tích   hợp   bảo   mật   các   giải

pháp và công nghệ của các hãng đó

Người PV: Lê Vũ Hà 

Người được PV: Vũ Anh Tú (FIS6)

2

background image

K21

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/ Chứng

chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

CCNP (Cisco)

SYS7-

1

CISCO

CCSP (Cisco)

SYS7-

2

CISCO

CCIE Security

(Cisco)

SYS7-

3

CISCO

CISSP (ISC2)

SYS7-

4

MCSA

(Microsoft)

SYS7-

5

Micros

oft

MCSE

Security

(Microsoft)

SYS7-

6

Microsoft

Operating

System

SYS7-

7

Micros

oft

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

Người PV: Lê Vũ Hà 

Người được PV: Vũ Anh Tú (FIS6)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
432
0 trang
0
383
0 trang
0
404
0 trang
0
398
0 trang
0
430
0 trang
0
393
0 trang
0
473
0 trang
0
442
0 trang
0
424
0 trang
0
421
0 trang
0
415
0 trang
0
381
0 trang
0
444
0 trang
0
408
0 trang
0
388
0 trang
0
443
0 trang
0
445
0 trang
0
407
0 trang
0
442
0 trang
0
389
0 trang
0
457
0 trang
0
392
0 trang
0
420
0 trang
0
388
0 trang
0
419
0 trang
0
406
0 trang
0
418
0 trang
0
411
0 trang
0
431
0 trang
0
370
0 trang
0
374
0 trang
0
689

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0