Tài liệu

K20 Cong nghe ngan hang

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K20

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.Triển

khai

 C/C++, Java

 Database   administration   systems:

Oracle

 Specific   devices   and   software:   Card

issuing   systems,   ATM,   PoS   (Point   of

Sales), Web kios

SYS6-1, SYS6-2

SYS6-3

2.Tư

vấn

Giai phap Ngân hang: cac giai phap vê

phân   mêm,   hệ   thông,   thiêt   bị   đâu

cuôi ...

-

Internet banking

-

Mobile banking

-

EFT (Electronic Fund Transfer)

-

Risk management

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Việt Phương (FIS)

1

CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

ĐI ỀU PH ỐI

CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K20

-

Foreign exchange

Hardware & Software vê cac thiêt bị chuyên

dung trong Ngân hang: ATM, DTM, POS, 

DataCard.

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Việt Phương (FIS)

2

background image

K20

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

MCSD

(Microsoft) 

SYS6-

1

Micros

oft

SCJP (Sun)

SYS6-

2

Sun

Oracle

Database

Administrati

on

SYS6-

3

Oracle

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

Tài liệu của hãng cung cấp giải pháp (OASIS etc.)

3.2Học qua công việc

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Việt Phương (FIS)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
379
0 trang
0
325
0 trang
0
351
0 trang
0
345
0 trang
0
379
0 trang
0
343
0 trang
0
414
0 trang
0
395
0 trang
0
368
0 trang
0
367
0 trang
0
367
0 trang
0
329
0 trang
0
390
0 trang
0
353
0 trang
0
340
0 trang
0
387
0 trang
0
397
0 trang
0
347
0 trang
0
390
0 trang
0
346
0 trang
0
406
0 trang
0
337
0 trang
0
355
0 trang
0
332
0 trang
0
370
0 trang
0
360
0 trang
0
374
0 trang
0
354
0 trang
0
377
0 trang
0
322
0 trang
0
317
0 trang
0
611

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0