Tài liệu

K20 Cong nghe ngan hang

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K20

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.Triển

khai

 C/C++, Java

 Database   administration   systems:

Oracle

 Specific   devices   and   software:   Card

issuing   systems,   ATM,   PoS   (Point   of

Sales), Web kios

SYS6-1, SYS6-2

SYS6-3

2.Tư

vấn

Giai phap Ngân hang: cac giai phap vê

phân   mêm,   hệ   thông,   thiêt   bị   đâu

cuôi ...

-

Internet banking

-

Mobile banking

-

EFT (Electronic Fund Transfer)

-

Risk management

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Việt Phương (FIS)

1

CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

ĐI ỀU PH ỐI

CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K20

-

Foreign exchange

Hardware & Software vê cac thiêt bị chuyên

dung trong Ngân hang: ATM, DTM, POS, 

DataCard.

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Việt Phương (FIS)

2

background image

K20

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

MCSD

(Microsoft) 

SYS6-

1

Micros

oft

SCJP (Sun)

SYS6-

2

Sun

Oracle

Database

Administrati

on

SYS6-

3

Oracle

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

Tài liệu của hãng cung cấp giải pháp (OASIS etc.)

3.2Học qua công việc

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Việt Phương (FIS)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
432
0 trang
0
383
0 trang
0
404
0 trang
0
398
0 trang
0
430
0 trang
0
393
0 trang
0
473
0 trang
0
442
0 trang
0
424
0 trang
0
421
0 trang
0
415
0 trang
0
381
0 trang
0
444
0 trang
0
408
0 trang
0
388
0 trang
0
443
0 trang
0
445
0 trang
0
393
0 trang
0
442
0 trang
0
389
0 trang
0
457
0 trang
0
392
0 trang
0
420
0 trang
0
388
0 trang
0
419
0 trang
0
406
0 trang
0
418
0 trang
0
411
0 trang
0
431
0 trang
0
370
0 trang
0
374
0 trang
0
689

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0