Tài liệu

K2 Phat trien kinh doanh

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K2

1. NĂNG LỰC

Nội dung

Khóa học

Kiến thức chung về công nghệ thông tin
Kiến thức sâu về sản phẩm (các loại hình dịch vụ, sản

phẩm của công ty, so sánh với tính năng sản phẩm,

dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh)
Kiến thức về Marketing căn bản (4P: Product, Price,

Place,   Promotion...;   Segmentation,   Targeting,

Positioning...). 
Kiến   thức   về   thúc   đẩy   các   hoạt   động   kinh   doanh

(Promotion): thiết kế tờ rơi, tập gấp, báo chí, truyền

hình....
Xác định mục tiêu, lập kế hoạch kinh doanh tổng thể

và chi tiết

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Chu Thanh Hà (FOX)

1

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

ĐI ỀU PH ỐI

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K2

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

Customer

Orientation 

3

day

s

HSB

Bussiness

Plan

Developmen

t

3

day

s

HSB

Marketing

Plan

3

day

s

HSB

Project

Management

3

day

s

HSB

Basic

Marketing

3

day

s

HSB

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Chu Thanh Hà (FOX)

2

background image

K2

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

1. Philip Kotler, A framework for Marketing Management, 2nd Edition, 2003.

2.   Gido,   J.   and   Clements,   J.P.,   “Successful   Project   Management   “,   2nd   Ed.,   South-

Western College Publishing, 2002.

3.   Project   Management:   Clifford   F.   Gray,   Erik   W.   Larson.   McGraw-Hill   Higher

Education, 2000.

4.  Sharpen Your Team’s Skills in Project Management: Jean Harris McGraw-Hill 1997.

5. The Management of Projects: Peter W.G. Thomas Telford Services Ltd. 1994

3.2Học qua công việc

- Học tập về lịch sử công ty; Hiểu biết về yêu cầu công việc, mô tả công việc (mục tiêu,

kỹ năng căn bản); 

- Qua công việc, cần học được cách giao nhiệm vụ và kiểm soát thực hiện công việc

- Qua việc thực hiện chỉ tiêu được xác định chi tiết (có thể tớI từng ngày), học tập được

các kỹ năng giúp hoàn thành tốt công việc

- Tự đào tạo nội bộ thông qua góp ý, trao đổi, giúp kinh nghiệm trong các cuộc họp tổ,

nhóm, giao ban…

Người PV: Phan Thu Trang

Người được PV: Chu Thanh Hà (FOX)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
432
0 trang
0
383
0 trang
0
398
0 trang
0
430
0 trang
0
393
0 trang
0
473
0 trang
0
442
0 trang
0
424
0 trang
0
421
0 trang
0
415
0 trang
0
381
0 trang
0
444
0 trang
0
408
0 trang
0
388
0 trang
0
443
0 trang
0
445
0 trang
0
408
0 trang
0
394
0 trang
0
442
0 trang
0
389
0 trang
0
457
0 trang
0
392
0 trang
0
420
0 trang
0
388
0 trang
0
419
0 trang
0
406
0 trang
0
418
0 trang
0
411
0 trang
0
431
0 trang
0
370
0 trang
0
374
0 trang
0
689

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0