Tài liệu

K19 Storage

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K19

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Không

chia

cấp độ

 Networking fundamentals

 Storage networking fundamentals

 Storage Solutions

 Intelligent storage solutions

 Security

 System design

 Kiến thức cơ bản về máy chủ, lưu trữ

và sao lưu.

 Hiểu biết về sản phẩm và giải pháp máy

chủ, lưu trữ, sao lưu dữ liệu  của các

hãng   công   nghệ   hàng  đầu:   IBM,   HP,

EMC, SUN, Symantec.

 Có khả năng xây dựng các giải pháp

SYS5-1, SYS5-6

SYS5-1

SYS5-8

SYS5-5

SYS5-1, SYS5-2, SYS5-7

SYS5-3, SYS5-4

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Đào Gia Hạnh (FIS 8)

1

STORAGE

ĐI ỀU PH ỐI

STORAGE

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K19

tích hợp máy chủ, sao lưu, lưu trữ cho

khách hàng.

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Đào Gia Hạnh (FIS 8)

2

background image

K19

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

CCNA

SYS5-

1

CISCO

CCSP

SYS5-

2

CISCO

CCDA

SYS5-

3

CISCO

CCDP

SYS5-

4

CISCO

CCIE

Storage

Networking

SYS5-

5

CISCO

Networking

Essentials 

SYS5-

6

Micros

oft

MCSE

Security

SYS5-

7

Micros

oft

HP Network

Storage

Solutions

SYS5-

8

HP

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Đào Gia Hạnh (FIS 8)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
394
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
345
0 trang
0
408
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
359
0 trang
0
424
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
351
0 trang
0
389
0 trang
0
378
0 trang
0
390
0 trang
0
377
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0