Tài liệu

K18 Data Center & Host Server

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K18

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Không

phân

cấp

(phân

bổ

công

việc

theo

project

)

 Networking fundamentals

 Server solution sales

 Server solutions

 Security

 System design

 Server applications: 

-

Microsoft Exchange

-

Lotus Notes

SYS4-3, SYS4-9

SYS4-1, SYS4-2

SYS4-1, SYS4-2

SYS4-3, SYS4-7, SYS4-8

SYS4-5, SYS4-6

SYS4-12

SYS4-11

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Ngô Tuấn Khiêm (FIS8)

1

DATA CENTER & HOST SERVER

ĐI ỀU PH ỐI

DATA CENTER & HOST SERVER

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K18

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

IBM

 

iSeries

pSeries   Solution
Sales

SYS4-1

IBM

HP   Superdome
Solutions

SYS4-2

HP

CCNA

SYS4-

3

CISCO

CCIE: cao nhất

SYS4-

4

CISCO

CCDA:   thiết   kế
tổng thể

SYS4-

5

CISCO

CCDP:   thiết   kế
mức   cao   và   sâu
hơn

SYS4-

6

CISCO

CCSP 

SYS4-

7

CISCO

MCSE Security 

SYS4-

8

Micros

oft

Networking
Essentials 

SYS4-

9

Micros

oft

Các chứng chỉ về
Security

SYS4-

10

Micros

oft

Lotus
Administration 

SYS4-

11

IBM

Microsoft

SYS4-

Micros

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Ngô Tuấn Khiêm (FIS8)

2

background image

K18

Exchange: Design
and
Implementation

12

oft

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

3.2Học qua công việc

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Ngô Tuấn Khiêm (FIS8)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
283
0 trang
0
236
0 trang
0
245
0 trang
0
257
0 trang
0
277
0 trang
0
246
0 trang
0
309
0 trang
0
281
0 trang
0
275
0 trang
0
264
0 trang
0
274
0 trang
0
232
0 trang
0
283
0 trang
0
255
0 trang
0
241
0 trang
0
275
0 trang
0
292
0 trang
0
251
0 trang
0
253
0 trang
0
294
0 trang
0
231
0 trang
0
290
0 trang
0
243
0 trang
0
255
0 trang
0
242
0 trang
0
263
0 trang
0
263
0 trang
0
269
0 trang
0
265
0 trang
0
276
0 trang
0
234
0 trang
0
224
0 trang
0
431

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0