Tài liệu

K17 Networking

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K17

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Networking fundamentals

Cisco solutions:

-

Routing, switching

-

Remote access (ISP, ADSL,...)

-

Trouble-shooting

-

Security

-

Voice (IP telephony)

-

Service provider network

Non-Cisco solutions:

-

WAN

Network   management   tools   (HP

OpenView, CiscoWork)

Cabling

SYS3-1, SYS3-10

SYS3-1, SYS3-2, SYS3-6

SYS3-1

SYS3-1, SYS3-3, SYS3-6

SYS3-1, SYS3-4, SYS3-8

SYS3-1, SYS3-5, SYS3-9

SYS3-12,

 

SYS3-13,

SYS3-14, SYS3-315

SYS3-16, SYS3-17

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh  

Người được PV: Nguyễn Xuân Việt (FIS 6)

1

MẠNG MÁY TÍNH

ĐI ỀU PH ỐI

MẠNG MÁY TÍNH

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K17

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

CCNA 

SYS3-

1

CISCO

CCNP

SYS3-

2

CISCO

CCSP 

SYS3-

3

CISCO

CCVP

SYS3-

4

CISCO

CCIP

SYS3-

5

CISCO

CCIE

Routing   and

Switching

SYS3-

6

CISCO

CCIE

Security

SYS3-

7

CISCO

CCIE Voice

SYS3-

8

CISCO

CCIE

Service

Provider

SYS3-

9

CISCO

Networking

Essentials 

SYS3-

10

Micros

oft

Routing   and

Switching

SYS3-

11

Thiết kế cấu

hình

SYS3-

12

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh  

Người được PV: Nguyễn Xuân Việt (FIS 6)

2

background image

K17

Giao   thức

mạng LAN

SYS3-

13

Giao   thức

mạng WAN

SYS3-

14

Service

Provider

Network

SYS3-

15

HP   Open

View

SYS3-

16

HP

Cisco Work

SYS3-

17

CISCO

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh  

Người được PV: Nguyễn Xuân Việt (FIS 6)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
429
0 trang
0
381
0 trang
0
403
0 trang
0
396
0 trang
0
428
0 trang
0
391
0 trang
0
472
0 trang
0
441
0 trang
0
424
0 trang
0
421
0 trang
0
414
0 trang
0
379
0 trang
0
440
0 trang
0
406
0 trang
0
387
0 trang
0
441
0 trang
0
444
0 trang
0
403
0 trang
0
390
0 trang
0
442
0 trang
0
389
0 trang
0
457
0 trang
0
392
0 trang
0
418
0 trang
0
388
0 trang
0
419
0 trang
0
406
0 trang
0
416
0 trang
0
409
0 trang
0
368
0 trang
0
374
0 trang
0
683

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0