Tài liệu

K16 Phan mem he thong

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K16

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.  Tiếp

xúc

khách 

 Operating   systems   (Windows,   Unix,

Solaris, AS/400, RS6000)

 Networking fundamentals

SYS2-1

SYS2-2, SYS2-4

2.Triển

khai

 Mail and Web Servers:

-

Microsoft Exchange

-

 Lotus Notes

 Collaboration systems:

-

Sharepoint applications

-

Instant Message applications

 System management and monitoring for

server/printer/desktop/users

 Security (internal and external):

-

Security   at   Operating   System     level,

Web, Mail, Destop, User (internal)

SYS2-5

SYS2-6

SYS2-7

SYS2-8

SYS2-9, SYS2-10

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Văn Ba

1

PHẦN MỀM HỆ THỐNG

ĐI ỀU PH ỐI

PHẦN MỀM HỆ THỐNG

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K16

-

Anti-virus (internal)

-

External security (firewall etc.)

 Deployment:

-

Package solutions for large customers

3.Thiết

kế   hệ

thống

 System design

 Project management

SYS2-3

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa học/

Chứng chỉ

Mã 

khó

a

học

Cấ

p

độ

(nế

u

có)

Nội

dung

T

hờ

i

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

Microsoft

Operating Systems

SYS2

-1

Micro

soft

CCNA (Cisco)

SYS2

-2

Cisco

MCSE (Microsoft)

SYS2

-3

Micro

soft

Networking

Essentials

(Microsoft)

SYS2

-4

Micro

soft

Microsoft

Exchange:   Design

and

Implementation

SYS2

-5

Micro

soft

Lotus

Administration

SYS2

-6

IBM

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Văn Ba

2

background image

K16

(IBM)
Sharepoint

Application

Administration

SYS2

-7

IM   Application

Administration

SYS2

-8

System

Management/Moni

toring

SYS2

-9

Network

Monitoring

SYS2

-10

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

3.2Học qua công việc

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Nguyễn Văn Ba

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
429
0 trang
0
381
0 trang
0
403
0 trang
0
396
0 trang
0
428
0 trang
0
391
0 trang
0
472
0 trang
0
441
0 trang
0
424
0 trang
0
421
0 trang
0
414
0 trang
0
379
0 trang
0
440
0 trang
0
406
0 trang
0
441
0 trang
0
444
0 trang
0
403
0 trang
0
390
0 trang
0
442
0 trang
0
389
0 trang
0
457
0 trang
0
392
0 trang
0
417
0 trang
0
388
0 trang
0
419
0 trang
0
406
0 trang
0
416
0 trang
0
409
0 trang
0
428
0 trang
0
368
0 trang
0
374
0 trang
0
683

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0