Tài liệu

K15 Tich hop he thong

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K15

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.Tư

vấn

 Server solution sales

 Networking fundamentals

 Routing,

 

switching,

 

security

fundamentals

 Storage solutions

SYS1-1, SYS1-10

SYS1-2, SYS1-6

SYS1-2

SYS1-10

2.Triển

khai

 Network   implementation,   configuration,

trouble-shooting

 Server solutions

 Operating   systems   (Windows,   Unix,

Solaris, AS/400, RS6000)

 Secure  network  design,  implementation,

management

 Routing, switching

 System management and monitoring

SYS1-3, SYS1-7

SYS1-1, SYS1-10

SYS1-9

SYS1-8, SYS1-7

SYS1-4

SYS1-14, SYS1-15

3.Kiến

trúc   sư

 System design

 Project management

SYS1-5, SYS1-6

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Đào Gia Hạnh (FIS 8)

1

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

ĐI ỀU PH ỐI

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K15

trưởng

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa học/

Chứng chỉ

Mã 

khó

a

học

Cấ

p

độ

(nế

u

có)

Nội

dung

T

hờ

i

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

IBM   iSeries   và

pSeries   Solution

Sales

SYS1

-1

IBM

CCNA (Cisco)

SYS1

-2

CISC

O

CCNP (Cisco)

SYS1

-3

CISC

O

CCIE

Routing/Switching

(Cisco)

SYS1

-4

CISC

O

CCDA(Cisco)

SYS1

-5

CISC

O

CCDP (Cisco)

SYS1

-6

CISC

O

CCSP(Cisco)

SYS1

-7

CISC

O

Networking

Essentials

(Microsoft)

SYS1

-8

Micr

osoft

MCSA (Microsoft)

SYS1

-9

Micr

osoft

MCSE   Security

(Microsoft)

SYS1

-10

Micr

osoft

Microsoft

SYS1

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Đào Gia Hạnh (FIS 8)

2

background image

K15

Operating Systems

-11

HP

 

Storage

Solutions

SYS1

-12

HP

HP   Superdome

Solutions

SYS1

-13

HP

System

Management/Monit

oring 

SYS1

-14

Network

Monitoring

SYS1

-15

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Đào Gia Hạnh (FIS 8)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
382
0 trang
0
332
0 trang
0
354
0 trang
0
352
0 trang
0
382
0 trang
0
346
0 trang
0
417
0 trang
0
398
0 trang
0
375
0 trang
0
374
0 trang
0
369
0 trang
0
334
0 trang
0
395
0 trang
0
344
0 trang
0
392
0 trang
0
401
0 trang
0
358
0 trang
0
351
0 trang
0
396
0 trang
0
348
0 trang
0
411
0 trang
0
343
0 trang
0
366
0 trang
0
335
0 trang
0
372
0 trang
0
365
0 trang
0
377
0 trang
0
363
0 trang
0
388
0 trang
0
327
0 trang
0
325
0 trang
0
615

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0