Tài liệu

K14 Phan mem

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K14

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

1.Deve

loper

 Object-oriented design

 Software engineering

 Coding convention

 Operating   systems   (Windows,   Unix,

Solaris, AS/400, RS6000)

 .NET

 Java

 Lotus Notes

 Database system development

 Unit test

 Review

 Error management tools

SFT-1

SFT-2

SFT-2

SFT-3

SFT-6

SFT-5

SFT-7

SFT-2, SFT-8

SFT-8

2.Teste

r

 Testing techniques

 Rational (tool)

 Software process

SFT-2, SFT-8

3.Proje

 Software project management

SFT-2, SFT-8, SFT-9

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh, Lê Vũ Hà 

Người được PV: Phan Phương Đạt

1

PHẦN MỀM

ĐI ỀU PH ỐI

PHẦN MỀM

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K14

ct

manag

er

 Software project management tools

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/ Chứng

chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

OOAD 

SFT-1

SkillSo

ft

NIIT 

SFT-2

India   -

FSOFT

MCSD 

SFT-3

Micros

oft

SCJP 

SFT-4

Sun

IBM   Certified

Application

Developer

SFT-5

IBM

Lotus

Administration

SFT-6

IBM

Oracle   Certified

Database

Developer

SFT-7

Oracle

QAI 

SFT-8

India   -

FSOFT

KEIO 

SFT-9

Japan -

FSOFT

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh, Lê Vũ Hà 

Người được PV: Phan Phương Đạt

2

background image

K14

Tài liệu của hãng (IBM)

Tài liệu nội bộ (FSOFT)

3.2Học qua công việc

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh, Lê Vũ Hà 

Người được PV: Phan Phương Đạt

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
287
0 trang
0
239
0 trang
0
247
0 trang
0
260
0 trang
0
280
0 trang
0
247
0 trang
0
315
0 trang
0
283
0 trang
0
278
0 trang
0
266
0 trang
0
276
0 trang
0
234
0 trang
0
256
0 trang
0
242
0 trang
0
278
0 trang
0
301
0 trang
0
252
0 trang
0
255
0 trang
0
298
0 trang
0
234
0 trang
0
296
0 trang
0
245
0 trang
0
260
0 trang
0
248
0 trang
0
269
0 trang
0
264
0 trang
0
271
0 trang
0
268
0 trang
0
282
0 trang
0
236
0 trang
0
227
0 trang
0
436

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0