Tài liệu

K13 Sua chua bao hanh (DTDD)

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K13

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

 Lý thuyết mạch, đọc sơ đồ mạch

 Hàn, sử dụng các loại công cụ

 Ngoại ngữ (đọc hiểu tài liệu)

 Sử dụng các tài liệu trouble – shooting

của hãng

HRD1-1

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

Nơi 

đào

tạo

Người PV: Lê Vũ Hà 

Người được PV: Trần Quốc Dũng (FMB)

1

SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH ĐTDĐ

ĐI ỀU PH ỐI

SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH ĐTDĐ

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K13

g

Chương

trình

 đại

học/cao

đẳng   ngành

Điện   tử   -

Viễn thông

HRD1-

1

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

Kinh nghiệm/tài liệu trouble-shooting nội bộ và của các hãng

3.2Học qua công việc

Tự học/hướng dẫn của người có kinh nghiệm

Người PV: Lê Vũ Hà 

Người được PV: Trần Quốc Dũng (FMB)

2

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
381
0 trang
0
328
0 trang
0
352
0 trang
0
350
0 trang
0
381
0 trang
0
345
0 trang
0
416
0 trang
0
396
0 trang
0
372
0 trang
0
371
0 trang
0
368
0 trang
0
334
0 trang
0
393
0 trang
0
355
0 trang
0
342
0 trang
0
390
0 trang
0
398
0 trang
0
357
0 trang
0
350
0 trang
0
395
0 trang
0
348
0 trang
0
410
0 trang
0
341
0 trang
0
363
0 trang
0
334
0 trang
0
371
0 trang
0
363
0 trang
0
376
0 trang
0
359
0 trang
0
382
0 trang
0
325
0 trang
0
322
0 trang
0
614

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0