Tài liệu

K12 Sua chua bao hanh (May tinh)

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K12

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Kỹ thuật số

Kỹ thuật hàn

Cơ   khí   chính   xac,   điêu   khiên   hoc,

mach điên tư

Kiến   thức   chuyên   ngành   Điên   tư   -

Viên thông

HRD1-1

Trouble-shooting

Các   công   nghệ/thiết   bị   mới  (ATM,

POS, Data Card ...)

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Nguyễn Xuân Chung (FSM)

1

SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH MÁY TÍNH

ĐI ỀU PH ỐI

SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH MÁY TÍNH

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K12

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

Chương

trình

 đại

học/cao

đẳng   ngành

Điện   tử   -

Viễn thông

HRD1-

1

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

Kinh nghiệm/tài liệu trouble-shooting nội bộ và của các hãng

3.2Học qua công việc

Tự học/hướng dẫn của người có kinh nghiệm

Người PV: Lê Vũ Hà

Người được PV: Nguyễn Xuân Chung (FSM)

2

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
393
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
344
0 trang
0
407
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
417
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
359
0 trang
0
423
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
350
0 trang
0
389
0 trang
0
378
0 trang
0
389
0 trang
0
376
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0