Tài liệu

K11 Quan ly thong tin

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K11

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

PC-related: 

-

PC hardware

-

Operating systems (Windows 2000,

XP)

-

Applications   (Microsoft   Office,

Mail)

LAN/WAN-related:

-

LAN/WAN fundamentals

-

LAN: hub, switch

-

WAN: router, ADSL, remote access

server

-

Internet: mail, Web, security

Server:

MIS-1, MIS-2

MIS-1,   MIS-2,   MIS-3,

MIS-4

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Phạm Thế Minh (FIM)

1

QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐI ỀU PH ỐI

QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K11

-

Storage management

Trouble-shooting   and   operations

support

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

MCSE 

MIS-1

Micros

oft

MCSD

MIS-2

Micros

oft

CCNA

MIS-3

CISCO

CCNP

MIS-4

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

3.2Học qua công việc

Người PV: Nguyễn Mạnh Linh

Người được PV: Phạm Thế Minh (FIM)

2

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
426
0 trang
0
378
0 trang
0
399
0 trang
0
393
0 trang
0
424
0 trang
0
386
0 trang
0
470
0 trang
0
438
0 trang
0
421
0 trang
0
417
0 trang
0
376
0 trang
0
438
0 trang
0
402
0 trang
0
383
0 trang
0
439
0 trang
0
443
0 trang
0
399
0 trang
0
387
0 trang
0
440
0 trang
0
387
0 trang
0
454
0 trang
0
385
0 trang
0
414
0 trang
0
382
0 trang
0
416
0 trang
0
404
0 trang
0
414
0 trang
0
408
0 trang
0
424
0 trang
0
366
0 trang
0
371
0 trang
0
675

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0