Tài liệu

K10 Quan tri tri thuc

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K10

1. NĂNG LỰC

Cấp 

độ 

(nếu 

có)

Năng lực

Khóa học

1. Cán 

bộ lãnh

đạo/qu

ản lí 

Cty và 

các 

chuyên

gia 

quản 

trị tri 

thúc

Kiến thức:

-

Nắm bắt các khái niệm về việc sáng 

tạo tri thức, chuyển giao, chia sẻ tri 

thức. Hiểu về vai trò người lãnh 

đạo/quản lí đối với quản trị tri thức 

và các kĩ năng cần thiết

-

Tri thức là tài sản

-

Mối quan hệ giữa quản trị thi thức 

và tổ chức học tập

-

Các mô hình Quản trị tri thức và 

công cụ cho quản trị tri thức

-

Các vấn đề về văn hóa/ đạo đức 

trong quản trị tri thức.

(Mã khóa học)

Kỹ năng:

-

Nghệ thuật quản trị tri thức

(Xem   hướng   dẫn   thực

hành)

Người PV: Tạ Ngọc Cầu

Người được PV: Đoàn Thanh Vịnh (FIS)

1

QUẢN TRỊ TRI THỨC 

ĐI ỀU PH ỐI

QUẢN TRỊ TRI THỨC 

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K10

-

Đưa tri thức vào công việc

-

Quản trị công nhân tri thức 

-

Làm nhà quản lí tích cực trong quản 

trị tri thức.

2. 

Chuyê

n viên

Kiến thức:

-

Mạng tri thức để phát triển tổ chức   

-

“Yếu tố con người” trong Mạng Tri 

thức 

-

Công nghệ cho việc phát triển mạng 

tri thức 

-

"Phát triển tri thức" 

-

Mạng tri thức ở mức độ Cty và mức 

Dự án 

-

Xem xét và phản hồi

Kỹ năng:

-

Đưa tri thức vào công việc

-

Kĩ năng tìm kiếm tri thức trên mạng

-

Tự định hướng học tập

-

Chia sẻ tri thức

-

Triển khai và đánh giá việc tự định 

hướng học tập

-

Xác định tiêu chí về Hành động hiệu

quả nhất.

Người PV: Tạ Ngọc Cầu

Người được PV: Đoàn Thanh Vịnh (FIS)

2

background image

K10

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

Quản trị tri 

thức cho 

lãnh đạo cấp

chiến lược

- Tri thức 

là tài sản

- Quản trị 

thi thức & 

tổ chức 

học tập

- Các mô 

hình Quản 

trị tri thức

- Quản trị 

tri thức và 

công cụ 

quản trị tri 

thức

- Các vấn 

đề về văn 

hóa/ đạo 

đức trong 

quản trị tri 

thức.

9

h.

Tại 

một cơ

sở đào 

tạo 

chất 

lượng 

cao ở 

VN.

Quản   trị   tri

thức cho cán

- Mạng tri thức 

để phát triển tổ 

Tại

một   cơ

Người PV: Tạ Ngọc Cầu

Người được PV: Đoàn Thanh Vịnh (FIS)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
428
0 trang
0
378
0 trang
0
399
0 trang
0
394
0 trang
0
426
0 trang
0
387
0 trang
0
470
0 trang
0
438
0 trang
0
423
0 trang
0
412
0 trang
0
376
0 trang
0
438
0 trang
0
402
0 trang
0
383
0 trang
0
440
0 trang
0
443
0 trang
0
399
0 trang
0
388
0 trang
0
440
0 trang
0
387
0 trang
0
454
0 trang
0
385
0 trang
0
415
0 trang
0
383
0 trang
0
417
0 trang
0
404
0 trang
0
414
0 trang
0
408
0 trang
0
425
0 trang
0
366
0 trang
0
371
0 trang
0
676

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0