Tài liệu

K1 Marketing (FMobile)

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K1

1. NĂNG LỰC

Nội dung

Khóa học

Marketing cơ bản:

-

Lập kế hoạch dự án: Kiến thức về tài

chính,   Lập   ngân   sách,   Cân  đối

nguồn tài chính, Cân đối dòng tiền

Marketing promotion

-

Khả   năng   thiết   kế   và   tổ   chức

promotion

-

Khả năng quản lý kế hoạch

-

Khả năng quản lý thời gian

-

Khả năng quản lý tiền

Quản lý nhà cung cấp

-

Kiến thức đàm phán

-

Kỹ   năng   tổng   hợp   và   phân   tích

thông tin thị trường

-

Kỹ   năng   tổng   hợp   và   phân   tích

thông tin đối thủ cạnh tranh

-

Có   khả   năng  đề   xuất   các   chương

Người PV: Trần Phương Lan

Người được PV: Lê Hoàng Hải

1

SALES/ MARKETING

ĐI ỀU PH ỐI

SALES/ MARKETING

ĐI ỀU PH ỐI

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K1

trình lồng ghép marketing

-

Năng lực quan hệ với các đối tác

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

Mã 

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi 

đào

tạo

Người PV: Trần Phương Lan

Người được PV: Lê Hoàng Hải

2

background image

K1

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

3.1Tài liệu tham khảo   

3.2Học qua công việc

Người PV: Trần Phương Lan

Người được PV: Lê Hoàng Hải

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
378
0 trang
0
349
0 trang
0
345
0 trang
0
377
0 trang
0
342
0 trang
0
412
0 trang
0
395
0 trang
0
368
0 trang
0
366
0 trang
0
365
0 trang
0
329
0 trang
0
389
0 trang
0
352
0 trang
0
339
0 trang
0
386
0 trang
0
397
0 trang
0
354
0 trang
0
346
0 trang
0
390
0 trang
0
346
0 trang
0
405
0 trang
0
336
0 trang
0
354
0 trang
0
332
0 trang
0
370
0 trang
0
358
0 trang
0
374
0 trang
0
354
0 trang
0
376
0 trang
0
322
0 trang
0
317
0 trang
0
610

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0