Tài liệu

Iq-C1

28/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                    

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

IQ test

Thi gian: 20 phĩt

20 c©u hi

C©u 1: 

H×nh nµo trong 5 h×nh bªn ph¶i ging víi h×nh bªn tr¸i nht?

                 

C©u 2: 

                               

              

C©u 3: 

IQ Test - C1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                    

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

                                        

H·y nh×n c¸c h×nh trªn theo chiỊu ngang vµ chiỊu dc ri chn 1
h×nh  phÝa díi vµo « bÞ thiu.

                  

                  

C©u 4: 

                      

H×nh nµo díi ®©y tip theo d·y trªn?

                

C©u 5: 

H×nh nµo trong d·y díi ®©y lµ tha?

IQ Test - C1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                    

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

                  

C©u 6: 

                      

               

C©u 7: 

                        

H×nh nµo trong s nh÷ng h×nh bªn díi tip theo d·y trªn?

IQ Test - C1

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
586
0 trang
0
576
0 trang
0
470
0 trang
0
499
0 trang
0
488
0 trang
0
555
0 trang
0
569
0 trang
0
661
0 trang
0
656
0 trang
0
651
0 trang
0
569
0 trang
0
1079

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
11586

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
11586