Tài liệu

Hướng dẫn xây dựng TDNL 4

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG

Tháng 03/ 2011

TỔ CHỨC KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP VIỆT NAM

Trình bày: NGUYỄN HÙNG CƢỜNG 

background image

kinhcan

.net

Công cụ 

tìm kiếm 

dành 

riêng cho 

các vấn 

đề về 

Nhân sự 

(Hr)

background image

www.

kinhcan

.net

Mô tả tài liệu

Trọn bộ lí thuyết và hướng dẫn áp dụng từ điển năng lực

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6956
3 tài liệu
0
2059
3 tài liệu
0
1410
2 tài liệu
0
1215
6 tài liệu
0
3006
1 tài liệu
0
821

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
10 tài liệu
0
6956
09/10/2018
3 tài liệu
0
2059
09/10/2018
3 tài liệu
0
1410
09/10/2018
2 tài liệu
0
1215
09/10/2018
6 tài liệu
0
3006
09/10/2018
1 tài liệu
0
821
09/10/2018
3 tài liệu
0
1822