Tài liệu

Hướng dẫn xây dựng TDNL 3

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

HƯỚNG DẪN 

CÁCH ĐIỀN KHUNG NĂNG LỰC 

 

  Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi điền thông tin  
  Hãy lựa chon và điền các thông tin chính xác, phù hợp với vị trí công việc anh/chị 

đang đảm nhận. 

  Những nội dung nào chưa rõ xin vui lòng hỏi ý kiến của phòng nhân sự công ty 

 

1.  Nội dung Tài liệu: gồm 5 phần 

Phần 1: Tở Hướng dẫn  

Phần 2: Danh mục năng lực theo nhóm lĩnh vực công việc 

Phần 3: Danh mục mô tả cấp độ năng lực 

Phần 4: Form khung năng lực  

Phần 5: Bảng hỏi thông tin  

2.  Các bước thực hiện

Bước 1: Đọc kỹ tờ hướng dẫn này  

Bước 2: Căn cứ vào Danh mục năng lực theo nhóm lĩnh vực công  việc (Trang 2), 
hãy tick vào những năng lực mà anh/ chị cho là quan trọng và cần thiết đối với yêu cầu 
công việc của vị trí anh /chị đang đảm nhiệm. (lưu ý nhân viên lựa chọn tối đa không quá 
10 năng lực; cán bộ quản lý lãnh đạo không hạn chế) 

Bước 3: Căn cứ Danh mục bản mô tả cấp độ năng lực (Trang 3- trang….) và nhóm 
các năng lực mà anh/ chị đã chọn ở bước 2, hãy lựa chọn cấp độ của từng năng lực mà 
anh/ chi cho là phù hợp với vị trí công việc đang đảm nhiệm.   

Lựa chọn các căn cứ đánh giá năng lực mà anh/ chị cho rằng  phù hợp để đánh giá 
được cấp độ năng lực anh chị đã lựa chọn 

Bước 4: Điền form khung năng lực. Căn cứ nhóm năng lực đã chọn ở bước 2; cấp độ 
năng lực và căn cứ đánh giá đã chọ ở bước 3, anh/ chị điền vào các cột tương ứng 
trong Form khung năng lực (trang …).  

      Kiểm tra và hoàn thành bảng điền khung năng lực đúng theo các năng lực đã chọn. 

Bước 5: Điền bảng hỏi Anh/ chị vui lòng trả lời một số câu hỏi trong bảng hỏi để cung   
cấp  thêm thông tin phục vụ cho việc hoàn thiện khung năng lực của anh /chị . 

 

Cảm ơn sự hợp tác của anh/ chị .

 

background image

Bc 1: Xác định các nhiệm vụ chính của vị trí

Vị trí hiện tại này có nhiệm vụ chính gì? Kết quả của nó là gì ?

Bc 2: Phân tích năng lực đủ để đáp ứng các nhiệm vụ chính đó

Trả lời câu hỏi nhiệm vụ chính này cần những năng lực gì để hoàn thành ?

Bc 3: Phân cấp năng lực cho từng năng lực

Mỗi năng lực nếu được chia thành 5 cấp độ thì mỗi cấp độ được định nghĩa như thế nào ?

Bc 4: Áp cấp độ năng lực vào vị trí trên

Theo bạn vị trí và hiện tại công việc bạn đang làm thì năng lực này sẽ ở cấp độ mấy ?

Bc 5: Xây tiêu chuẩn ngạch bậc

HƯỚNG DẪN 

CÁCH ĐIỀN KHUNG NĂNG LỰC 

 

  Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi điền thông tin  
  Hãy lựa chon và điền các thông tin chính xác, phù hợp với vị trí công việc anh/chị 

đang đảm nhận. 

  Những nội dung nào chưa rõ xin vui lòng hỏi ý kiến của phòng nhân sự công ty 

 

1.  Nội dung Tài liệu: gồm 5 phần 

Phần 1: Tở Hướng dẫn  

Phần 2: Danh mục năng lực theo nhóm lĩnh vực công việc 

Phần 3: Danh mục mô tả cấp độ năng lực 

Phần 4: Form khung năng lực  

Phần 5: Bảng hỏi thông tin  

2.  Các bước thực hiện

Bước 1: Đọc kỹ tờ hướng dẫn này  

Bước 2:  Căn cứ vào Danh mục năng lực theo nhóm lĩnh vực công  việc (Trang 2), 
hãy tick vào những năng lực mà anh/ chị cho là quan trọng và cần thiết đối với yêu cầu 
công việc của vị trí anh /chị đang đảm nhiệm. (lưu ý nhân viên lựa chọn tối đa không quá 
10 năng lực; cán bộ quản lý lãnh đạo không hạn chế) 

Bước 3: Căn cứ Danh mục bản mô tả cấp độ năng lực (Trang 3- trang….) và nhóm 
các năng lực mà anh/ chị đã chọn ở bước 2, hãy lựa chọn cấp độ của từng năng lực mà 
anh/ chi cho là phù hợp với vị trí công việc đang đảm nhiệm.   

Lựa chọn các căn cứ đánh giá năng lực mà anh/ chị cho rằng  phù hợp để đánh giá 
được cấp độ năng lực anh chị đã lựa chọn 

Bước 4: Điền form khung năng lực. Căn cứ nhóm năng lực đã chọn ở bước 2; cấp độ 
năng lực và căn cứ đánh giá đã chọ ở bước 3, anh/ chị điền vào các cột tương ứng 
trong Form khung năng lực (trang …).  

      Kiểm tra và hoàn thành bảng điền khung năng lực đúng theo các năng lực đã chọn. 

Bước 5: Điền bảng hỏi Anh/ chị vui lòng trả lời một số câu hỏi trong bảng hỏi để cung   
cấp  thêm thông tin phục vụ cho việc hoàn thiện khung năng lực của anh /chị . 

 

Cảm ơn sự hợp tác của anh/ chị .

 

background image

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HIỆN TẠI ĐỂ TÌM RA NĂNG LỰC CẦN CÓ CHO CÔNG TY

YẾU TỐ HIỆN TẠI

 --------------------------------------->

NĂNG LỰC CẦN CÓ

1. Slogan

Hướng tới tương lai số

Yêu thích công nghệ
Tinh thần lạc quan
Có tư duy logic
Biết về ma trận

2. Tầm nhìn

phát triển mạnh mẽ 3 trụ cột chiến lược là công nghệ thông tin (IT), 

Hiểu biết về IT

viễn thông (Telecom) và kinh doanh điện tử (eBusiness) 

Hiểu biết về viễn thông
Hiểu biết về thương mại điện tử

3. Sứ mệnh

Đưa Việt Nam tiến nhanh vào tương lai số

Luôn tiên phong
Vì cộng đồng

4. Chiến lược phát triển

Mục tiêu chiến lược của CÔNG TY đến năm 2012

Mục tiêu chiến lược của CÔNG TY đến năm 2012: trở thành tập đoàn hàng đầu trong 
3 lĩnh vực (IT – Telecom – eBusiness) có doanh thu 5 trăm triệu đô la Mỹ và mang 
lại những giá trị thiết thực cho cổ đông, cho nhân viên công ty cũng như cho cộng đồng.

Chiến lược phát triển giai đoạn từ 2009 – 2012 của CÔNG TY

CÔNG TY định hướng chiến lược phát triển từ năm 2009 đến năm 2012:

Năm lĩnh vực kinh doanh chính trong các năm tới của CÔNG TY
(1) dịch vụ tích hợp hệ thống (SI);
2) thương mại và sản xuất các sản phẩm CNTT-VT;
(3) dịch vụ phần mềm (dịch vụ phần mềm nội địa và ITO);
(4) dịch vụ viễn thông và internet; 
(5) kinh doanh điện tử (thương mại điện tử, BPO) sẽ đem lại sự phát triển bền vững và mạnh mẽ.

Tiếp tục xây dựng và phát triển các dịch vụ CNTT chuyên nghiệp bao gồm:
dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp,
ch hợp hệ thống,
cung cấp giải pháp IT chuyên ngành
dịch vụ phần mềm…
Nâng cao tỷ trọng các dịch vụ CNTT chuyên nghiệp, có giá trị gia tăng cao.

Tiếp tục phát triển kinh doanh thương mại và sản xuất máy tính nhằm tăng doanh số và lợi nhuận.

Đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ viễn thông-internet trong các phân đoạn
 thị trường doanh nghiệp và các thị trường khe khác, tiến tới phát triển thị trường rộng. 

Nghiên cứu và lựa chọn lĩnh vực phù hợp trong kinh doanh điện tử để đầu tư và phát triển.
 Ưu tiên các lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp, phù hợp với định hướng chung của toàn Tập đoàn.

Tăng cường năng lực cốt lõi của Công ty như nguồn nhân lực, quy trình quản lý chất lượng,
 đặc biệt là hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Đầu tư cơ sở hạ tầng kĩ thuật, làm nền tảng cho việc phát triển các dịch vụ kĩ thuật 
chuyên nghiệp, quy mô lớn. 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ lí thuyết và hướng dẫn áp dụng từ điển năng lực

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
8456
3 tài liệu
0
2746
3 tài liệu
0
1835
2 tài liệu
0
1598
6 tài liệu
0
3913
1 tài liệu
0
1115

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
10 tài liệu
0
8456
09/10/2018
3 tài liệu
0
2746
09/10/2018
3 tài liệu
0
1835
09/10/2018
2 tài liệu
0
1598
09/10/2018
6 tài liệu
0
3913
09/10/2018
1 tài liệu
0
1115
09/10/2018
3 tài liệu
0
2320