Tài liệu

Hướng dẫn ghi vào bản hợp đồng

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:….HD/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

          Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

         Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

      HƯỚNG DẪN GHI VÀO BẢN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

         1/ Cách viết vào HĐLĐ:

Cán bộ Hành chính nhân sự đơn vị ghi chi tiết các khoản mục của Hợp đồng lao động (mẫu kèm

theo) theo hướng dẫn sau:

1

- Ghi cụ thể tên Công ty/ Chi nhánh.

2

– Ghi nghề nghiệp của người lao động như: Kỹ sư xây dựng/ Kiến trúc sư/ Cử nhân Kinh tế, ….

3

– Ghi rõ loại HĐLĐ nào: Hợp đồng lao động thử việc/ Hợp đồng lao động có xác định thời hạn

(lần 1)/ Hợp đồng lao động có xác định thời hạn 36 tháng/ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Nếu là Hợp đồng lao động có xác định thời hạn (lần 1) thì thời hạn của hợp đồng từ 12 đến 18 tháng và
phải ghi rõ thời hạn bắt đầu và thời hạn kết thúc là ngày 30/4 của năm tiếp theo.

4

– Ghi cụ thể địa chỉ nơi người lao động làm việc.

5

– Ghi cụ thể chức vụ: Trưởng phòng/ Phó phòng/ Nhân viên/ v.v, ….

6

– Mô tả cụ thể công việc người lao động phải làm hoặc có bản Mô tả công việc kèm theo thì ghi

là “thực hiện các công việc ghi trong bản Mô tả công việc kèm theo”.

7

– Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc số giờ làm việc trong tuần, làm việc giờ hành

chính hay làm ca, ngày nghỉ trong tuần.

8

– Ghi phương tiện đi lại làm việc do Công ty đảm nhiệm hoặc do người lao động tự lo.

9

– Ghi cụ thể mức lương chính sách để làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội và Y tế cho người lao

động (đơn vị tính là đồng VN). Mức lương này được ghi căn cứ theo “MỨC LƯƠNG CHÍNH SÁCH”
qui định tại Qui chế Lương thưởng Tổng thể của Gami; trường hợp đặc biệt khác với Qui chế phải
được Ban Tổng giám đốc Khối/ GG phê duyệt.

10

– Ghi là “không có”, trừ trường hợp đặc biệt được Ban TGĐ GG phê duyệt.

11

– Ghi cụ thể quyền lợi Bảo hiểm xã hội mà người lao động được hưởng: 

  - 

Hợp đồng thử việc

 ghi: “Các khoản tiền lương trích nộp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo

qui định bao gồm trong mức lương trên”

-

Hợp đồng có xác định thời hạn

 (lần 1): “Được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm xã hội

và Bảo hiểm y tế theo qui định hiện hành của Nhà nước và Công ty”.  

Bổ sung cho HĐLĐ này là

background image

Phụ lục hợp đồng

, phụ lục này là bắt buộc đối với trường hợp Người lao động chưa tham gia Bảo

hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế ở cơ quan cũ. 

- Hợp đồng lao động có xác định thời hạn 36 tháng và Hợp đồng lao động không xác định thời
hạn: “Được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo qui định hiện hành
của Nhà nước”

12- Các thỏa thuận khác với người lao động (nếu có) không trái với các điều khoản bắt buộc trên,

ví dụ: người lao động không được sử dụng điện thoại vào việc riêng/ những vật dụng người lao
động làm hư hỏng trong quá trình sử dụng phải đền bù/ người lao động được hưởng trợ cấp ăn
giữa ca/,….

13- Ghi rõ Họ tên của người lao động.

14- Ghi rõ thời hạn báo trước, cụ thể:

  - Hợp đồng lao động thử việc là: 07 ngày.

- Hợp đồng có xác định thời hạn (lần 1) và hợp đồng có xác định thời hạn 36     tháng là: 30 ngày.

   - Hợp đồng không xác định thời hạn là: 45 ngày.

15- Ghi rõ ngày Hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực.

16- Ghi rõ địa điểm ký kết HĐLĐ tại Chi nhánh/ Công ty nào và thời gian 02 bên thỏa thuận ký

kết.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9293
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5590
05/10/2018
10 tài liệu
0
6890
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1037
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2030
05/10/2018
3 tài liệu
0
1994
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4601