Tài liệu

Huong dan cong viec hieu chuan thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC 

HIỆU CHUẨN NỘI BỘ THIẾT BỊ ĐO

I.

MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn cách thức hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo, sai số cho phép trong khi hiệu

chuẩn…

II. PHẠM VI:

Áp dụng cho việc hiệu chuẩn nội bộ các phương tiện đo trong toàn Công ty.

III. NỘI DUNG:

1.

Trách nhiệm hiệu chuẩn:

Tổ bảo trì may hiệu chuẩn thiết bị đo thuộc Xí nghiệp may thêu, Phòng QLCL, Kho

nguyên phụ liệu may, khối văn phòng.

Tổ bảo trì dệt hiệu chuẩn thiết bị đo thuộc xưởng dệt.

Tổ bảo trì nhuộm hiệu chuẩn thiết bị đo tại Nhà máy nhuộm.

2.

Hướng dẫn cụ thể:

Bản chất của việc hiệu chuẩn là so sánh thiết bị đo với chuẩn để đánh giá sai số và

các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Trước khi hiệu chuẩn nội bộ, người tiến hành hiệu chuẩn phải hiệu chuẩn thiết bị

đo tại Trung tâm 3, thiết bị đo sau khi được hiệu chuẩn được Trung tâm 3 dán nhãn

hiệu chuẩn kèm biên bản hiệu chuẩn ghi nhận thiết bị đo là chính xác theo tiêu

chuẩn Việt nam. Người lưu giữ thiết bị đo đã được hiệu chuẩn phải bọc nhãn đã

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

được hiệu chuẩn bẳng băng keo trong để tránh cho nhãn bị mất, hoặc bị hư hỏng

do cọ sát… Các thiết bị đo được đi hiệu chuẩn gồm thước sắt 1 mét, quả cân:

100gam, 1 kg, 5 kg.

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, người hiệu chuẩn phải chuẩn bị tem hiệu chuẩn,

tem hiệu chuẩn có thể được làm bằng giấy dán để dán lên thiết bị đo, thông báo

đến các bộ phận chuyển các thiết bị đo đến Tổ bảo trì để hiệu chuẩn theo lịch.

Đối với thiết bị đo là thước thì người hiệu chuẩn sử dụng phương pháp so sánh

trực tiếp tức là so sánh trực tiếp thước cần hiệu chuẩn với thước đã hiệu chuẩn. Đạt

thước chuẩn xuống nền nhà hoặc mặt bàn phẳng, sau đó để thước cần đo song song

và sát với thước hiệu chuẩn, thước được hiệu chuẩn phải thẳng, không co dúm,

không lệch, không xéo so với thước chuẩn, vạch chia giữa hai thước trùng nhau ở

vị trí 0, sau đó tiến hành kiểm tra ở vị trí 100 cm. Nếu độ sai số cho phép là 1.2 mm

thì thước đạt yêu cầu.

Đối với thiết bị đo là cân thì người hiệu chuẩn sử dụng phương pháp dùng dụng cụ

so sánh tức là dùng quả cân đã được hiệu chuẩn. Khi tiến hành đo thì để cân trên

mặt đất , mặt bản phẳng, không được nghiêng.  Khi kim đã dừng hẳn thì mới kiểm

tra xem kim đang ở vạch nào.  Đối với cân dưới 1kg thì dùng quả cân là 100gam, độ

sai số cho phép là 0.2 gam.  Đối với cân trên 1 kg thì dùng quả cân 1kg và quả cân

5kg, độ sai số cho phép đối với quả cân 1kg là 2 gam và đối với quả cân 5 kg thì độ

sai số cho phép là 10gam.

 Việc lập hồ sơ hiệu chuẩn và tiến hành các hành động khắc phục phòng ngừa được

thực hiện theo Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị đo.

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000
 

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1324
6 tài liệu
0
2384
2 tài liệu
0
944
9 tài liệu
0
3475
2 tài liệu
0
896
5 tài liệu
0
2153
1 tài liệu
0
640
4 tài liệu
0
1927
3 tài liệu
0
1991
3 tài liệu
0
1339
1 tài liệu
0
596
3 tài liệu
0
1555
4 tài liệu
0
2399
1 tài liệu
0
662
2 tài liệu
0
887
2 tài liệu
0
937
1 tài liệu
0
557
4 tài liệu
0
1793
4 tài liệu
0
1847

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1324
21/12/2018
6 tài liệu
0
2384
21/12/2018
2 tài liệu
0
944
21/12/2018
9 tài liệu
0
3475
21/12/2018
2 tài liệu
0
880
21/12/2018
2 tài liệu
0
896
21/12/2018
4 tài liệu
0
1634
21/12/2018
5 tài liệu
0
2153
21/12/2018
1 tài liệu
0
640
22/12/2018
4 tài liệu
0
1927
22/12/2018
3 tài liệu
0
1991
22/12/2018
3 tài liệu
0
1339
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
3 tài liệu
0
1555
22/12/2018
4 tài liệu
0
2399
22/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
1 tài liệu
0
662
22/12/2018
2 tài liệu
0
887
22/12/2018
2 tài liệu
0
937
22/12/2018
1 tài liệu
0
547
22/12/2018
1 tài liệu
0
557
22/12/2018
4 tài liệu
0
1793
22/12/2018
1 tài liệu
0
600
22/12/2018
3 tài liệu
0
1238
21/12/2018
4 tài liệu
0
1847