Tài liệu

Hợp đồng thử việc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

CTY

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : …………….../

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……….chúng tôi gồm :

1.

BÊN A : CÔNG TY 

Địa chỉ : 
Do Ông là đại diện.

2.   BÊN B : ÔNG / BÀ :……………………………………………………………………Sinh 

năm ………………………………………

CMND số : …………………………………………do CA tỉnh / TP ……………………………………..cấp ngày :

……………………

Thừơng trú tại : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận như sau :

Đ

   iều 1

 

  : Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại : ……………………………………………………………………….. 

Bên A (địa chỉ như trên) trong thời gian : ……………………………….tháng .

Đ

   iều 2

 

  : Thời gian làm việc từ : 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày ( được nghỉ trưa 1 tiếng – bao gồm cả giơ ăn cơm 

trưà ), nếu Bên A có nhu cầu tăng ca bên B sẵn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bẹânh, ốm đau ( có chứng 

nhận của cơ quan y tế).

Bên B được hưởng lương theo thời gian  hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B  không thấp 

hơn 75 %  lương trung bình của công nhân chính thức có loại công việc tương ứng. Thời gian nhận lương là từ : 

ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp .

Đ

   iều 3 :  

 

 Trong thời gian thử việc Bên B có trách nhiệm  nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động và qui định 

của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý  theo qui định của Bên A.

Đ

   iều 4

 

  : Hợp đồng thử việc có giá trị kể từ ngày ký . Khi hết thời gian thử việc, nếu Bên B đáp ứng được các yêu 

cầu của Bên A thì Bên A sẽ chính thức tuyển dụng Bên B vào làm việc tại Bên A, trường hợp Bên B không đáp ứng 

theo yêu cầu của Bên A thì quan hệ giữa hai bên theo hợp đồng này sẽ chấm dứt , Bên B  có trách nhiệm trả lương 

thử việc đầy đủ cho bên B.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
786
2 tài liệu
0
1110
4 tài liệu
0
4673
2 tài liệu
0
1245
1 tài liệu
0
786
5 tài liệu
0
2907
4 tài liệu
0
2516
3 tài liệu
0
1507
1 tài liệu
0
836

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
786
26/09/2018
2 tài liệu
0
1110
26/09/2018
4 tài liệu
0
4673
26/09/2018
2 tài liệu
0
1245
26/09/2018
1 tài liệu
0
786
26/09/2018
5 tài liệu
0
2907
26/09/2018
4 tài liệu
0
2516
26/09/2018
3 tài liệu
0
1507
26/09/2018
1 tài liệu
0
836