Tài liệu

Hợp đồng dịch vụ an ninh

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

===o0o===

                Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 200

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH

(Số : …../ĐV– ……./04)

-

Căn cứ vào pháp lệnh HĐKT của nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/09/1989

-

Căn cứ theo nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của HĐBT qui định chi tiết về thực hiện 
pháp lệnh HĐKT.

BÊN A

……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ 

……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại :  ……………………………………………………
Fax 

:  ……………………………………………………

Đại diện 

:  

-

Chức vụ : 

Mã số thuế 

:  ……………………………………………………

GPĐTsố

:  ……………………………………………………

BÊN B

Địa chỉ 

Điện thoại : 
Fax 

E-mail

Đại diện 

:

GPKD Số  : 
Mã số thuế 

Số tài khoản 

Cùng thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với các điều khoản và điều kiện sau đây :

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

Đ

   IỀU 1

 

  : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN B

Căn cứ theo nhu cầu bảo vệ của Bên A, Bên B có trách nhiệm bảo vệ tài sản và an ninh trật tự 
cho Bên A tại địa điểm : ............................................ Sau đây gọi là khu vực bảo vệ theo các 
hạng mục :

1.1.

Bảo vệ an toàn các trang thiết bị, tài sản của Bên A.

1.2.

Chủ động phát hiện để phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của Bên A theo đúng luật pháp Việt Nam.

1.3.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kiểm tra, kiểm 
soát, ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa, tài sản, người và phương tiện ra vào khu vực 
của Bên A.

1.4.

Báo cáo đầy đủ và kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình bảo vệ tài sản và an ninh trật 
tự để Bên A có kế hoạch xử lý.

1.5.

Thường xuyên tuần tra canh gác phát hiện kịp thời và xử lý trong khả năng cho phép các sự cố 
mất an toàn của Bên A ( đặc biệt là an toàn PCCC).

1.6. Có trách nhiệm kiểm tra vật dụng cá nhân của cán bộ, công nhân viên và khách của Bên A, kể cả 

các lái xe có quan hệ hợp đồng vận tải với Bên A khi ra vào khu vực bảo vệ trong trường hợp 
Bên A có qui định kiểm tra và các qui định đó phải phù hợp với luật pháp Việt Nam. 

1.7. Được quyền bắt giữ  ngay và lập biên bản kịp thời khi bắt được các trường hợp phạm  pháp qủa 

tang theo luật pháp Việt Nam đối với bất kỳ ai có hành vi phá hoại, trộm cắp, lừa đảo, gian lận… 
để chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối làm mất an toàn trật tự xã hội trong khu vực bảo vệ của Bên 
A, đồng thời phải thông báo ngay người có trách nhiệm của Bên A biết sự việc xảy ra.

1.8. Có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc vận chuyển rác thải, phế liệu ra khỏi khu vực bảo vệ của 

Bên A.

1.9. Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên và khách đến làm việc chấp hành nội qui của Bên A.
1.10. Bên B có quyền điều hành về nhân sự đối với nhân viên của mình. Chủ động triển khai các 

phương án bảo vệ đã thống nhất từ trước với Bên A.

1.11. Chủ động giải quyết các tình huống xảy ra ngoài thời gian làm việc nhằm mục đích bảo đảm an 

toàn cho Bên A đồng thời báo cáo ngay cho lãnh đạo của Bên A (theo địa chỉ ghi trong phần chú 
thích của hợp đồng)

1.12. Có trách nhiệm gìn giữ bí mật sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Bên A.

Đ

   IỀU 2

 

  : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN A

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

Bên A có trách nhiệm tạo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện tốt nhiệm vụ. Cụ 
thể gồm :

2.1.

Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết có liên quan đến tình hình bảo vệ, tài sản và an ninh trật 
tự cho Bên B.

2.2.

Thường xuyên duy trì việc trao đổi rút kinh nghiệm giữa các bên tham gia hợp đồng.

2.3. Bên A tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tôn trọng danh dự phẩm giá 

con người của cán bộ, nhân viên Bên B.

2.4. Khi có tình huống cấp thiết mà Bên B thấy cần phải điều động thêm người và phương tiện để xử 

lý các sự cố xảy ra thì Bên A hỗ trợ cho Bên B với khả năng tốt nhất.

2.5. Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất cho Bên B trong qúa trình làm việc (phòng làm việc, điện thoại, 

bàn, tủ) 

2.6. Hành vi đạo đức : Bên A không được tuyển dụng nhân viên bảo vệ đang làm việc cho Bên B 

sang làm việc cho Bên A sau khi hai bên chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tuy nhiên 
bên A có quyền tuyển dụng nhân viên bảo vệ làm việc cho Bên A thông qua cuộc tuyển dụng 
rộng rãi trên báo chí và truyền hình.

Đ

   IỀU 3

 

  : QUI ĐỊNH NHÂN VIÊN BẢO VỆ VÀ TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ :

3.1. Mức độ nhân viên bảo vệ được huấn luyện để triển khai tại mục tiêu như sau:

3.1.1 Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp.
3.1.2 Các kỹ năng giám sát cơ bản.
3.1.3 Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
3.1.4 Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn.
3.1.5 Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
3.1.6 Võ thuật chiến đấu, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ.

3.2. Nhân viên bảo vệ phải được tuyển chọn kỹ, lý lịch rõ ràng, không khuyết tật bẩm sinh, không có 

tiền án, tiền sự, đã qua huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, có sức khỏe tốt và có năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ.

3.3. Danh sách của đội bảo vệ(có ảnh 4x6) được gửi cho Bên A kèm theo bản hợp đồng này.
3.4. Nếu bất kỳ nhân viên nào do Bên B cử đến bị phát hiện là không trung thực, thái độ tác phong 

làm việc không nghiêm túc hoặc không đảm bảo được quan hệ trong công tác, Bên A có quyền 
gửi văn bản yêu cầu Bên B thay đổi người.

3.5. Nhân viên bảo vệ không được có những hành vi sau :

3.5.1 Tự ý bỏ vị trí gác, trực.
3.5.2 Gây phiền hà trở ngại đối với công nhân, nhân viên của Bên A hoặc khách hàng có quan 

hệ giao dịch với Bên A.

3.5.3 Hành vi không nghiêm túc, lơ là chây lười.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2734
1 tài liệu
0
804
10 tài liệu
0
6344
3 tài liệu
0
1963
1 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
2889
1 tài liệu
0
721
3 tài liệu
0
2344
1 tài liệu
0
3375
1 tài liệu
0
783
1 tài liệu
0
766

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2734
22/09/2018
1 tài liệu
0
804
26/09/2018
10 tài liệu
0
6344
26/09/2018
3 tài liệu
0
1963
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
5 tài liệu
0
2889
26/09/2018
1 tài liệu
0
721
26/09/2018
3 tài liệu
0
2344
26/09/2018
1 tài liệu
0
3375
26/09/2018
1 tài liệu
0
783
26/09/2018
1 tài liệu
0
766