Tài liệu

Hoach_dinh_Nguon_nhan_luc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

HEADCOUNT PLANNING

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ord.

Job title (Tiêu đề nghề Công việc)

Section Department Location No. staff (current) No. staff (plan) No. staff (maybe resign)

No. staff (change their works)

No. staff (remain)

Redundant / Lack

Plan

Total

Sources

In

Out

New recruit Promote Cut down Transfer

1

Commercial Manager

COM

COM

HCM

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

2

Marketing Administation Manager

ADM

COM

HCM

0

1

0

0

0

0

1

 

1

1

3

Marketing Coordinator

ADM

COM

HCM

3

3

3

0

0

0

3

3

 

3

4

Marketing Coordinator

ADM

COM

Dnang

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

5

Marketing Coordinator

ADM

COM

Hphong

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

6

Driver

ADM

COM

HCM

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

7

Senior Purchasing Officer

PUR

COM

HCM

1

1

1

0

0

0

1

1

 

1

8

Junior Import / Export Officer  

PUR

COM

HCM

1

1

1

0

0

0

1

1

 

1

9

Customer Development Manager

MHM

COM

HCM

1

1

1

0

0

0

1

1

 

1

Head Hunter

10 Key Account Executive

MHM

COM

HCM

2

3

0

0

0

2

1

1

 

1

11 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Agiang

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

12 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Bthuan

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

13 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Cmau

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

14 Marketing Executive

MHM

COM

Ctho

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

15 Branch Manager

MHM

COM

Dnang

1

1

1

0

0

0

1

1

 

1

16 Delivery Sales Coordinator

MHM

COM

Dnang

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

17 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Dnang

2

0

0

0

0

2

-2

 

-2

-2

18 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Dthap

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

19 Warehouse Supervisor

MHM

COM

HPhong

1

1

1

0

0

0

1

1

 

1

Labor Agency

20 Marketing Supervisor

MHM

COM

Dthap

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

21 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Hnoi

3

0

0

0

0

3

-3

 

-3

-3

22 Marketing Manager - North

MHM

COM

North

1

1

1

0

0

0

1

1

 

1

Head Hunter

23 Marketing Supervisor

MHM

COM

HCM

5

3

0

0

0

5

-2

 

-2

-2

24 Marketing Supervisor

MHM

COM

Hnoi

1

1

1

0

0

0

1

1

 

1

Labor Agency

25 JME - Customer service

MHM

COM

HCM

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

26 Junior Marketing Executive

MHM

COM

HCM

4

0

0

0

0

4

-4

 

-4

-4

27 Marketing Supervisor

MHM

COM

HCM

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

28 Marketing Executive

MHM

COM

HCM

3

11

0

0

0

3

8

8

 

8

29 Marketing Executive

MHM

COM

Hue

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

30 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Kgiang

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

31 Marketing Supervisor

MHM

COM

Kgiang

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

32 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Ldong

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

33 Marketing Supervisor

MHM

COM

Ldong

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

34 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Lan

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

35 Marketing Executive

MHM

COM

Ntrang

1

1

0

0

0

1

0

 

 

0

36 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Tgiang

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

37 Junior Marketing Executive

MHM

COM

Vlong

1

0

0

0

0

1

-1

 

-1

-1

0

0

41

-1

19

0

-21

1

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
779
6 tài liệu
0
3111
2 tài liệu
0
1092
4 tài liệu
0
4596
2 tài liệu
0
1213
1 tài liệu
0
777
5 tài liệu
0
2866
4 tài liệu
0
2483
1 tài liệu
0
812

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
779
26/09/2018
6 tài liệu
0
3111
26/09/2018
2 tài liệu
0
1092
26/09/2018
4 tài liệu
0
4596
26/09/2018
2 tài liệu
0
1213
26/09/2018
1 tài liệu
0
777
26/09/2018
5 tài liệu
0
2866
26/09/2018
4 tài liệu
0
2483
26/09/2018
1 tài liệu
0
812