Tài liệu

HH05 - Mau spam yahoo

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU SPAM YAHOO

Mẫu 1:

Cần tuyển 01 Nam PPhòng HC – NS CV: Giup GĐNS phụ trach mang HCVP cua 
Cty: Qlý toan bộ cơ sở vât chât, lên KH điêu xe ôtô trinh câp trên duyêt; quan lý toan 
bộ hoat động mua săm văn phong phâm cua Cty, Qlý cac cviêc h.chinh văn thư khac 
theo yêu câu cua GĐ NS, Ban lanh đao Cty; Ycâu:- Tôt nghiêp từ cao đăng trở lên cac 
chuyên nganh liên quan, Có kinh nghiêm trong linh vưc quan lý HC,Ưu tiên hiêu biêt 
vê kỹ thuât va cac vân đê liên quan đên quan lý TS. Mọi TT liên hê: Nguyên Viêt Trân 
CT CP Quôc tê Thai Minh Tâng Đt: 04. 769 0018, ext 106 DĐ: 0975 258 576 

www.thaiminhgroup.com.vn

  Email: huonghr@thaiminhgroup.com.vn . Xin lỗi bạn vì 

đã spam. Vui lòng gửi cho bạn của bạn biết đâu nó lại hữu ích. 

Mẫu 2:

Cần tuyển 01 Nam CB NS kiêm phụ trach ISO CV: Theo dõi, cập nhật hồ sơ 
ISO,Thư ký ISO, giam sat qua trinh thưc hiên ISO trong Cty; Giam sat qua trinh thưc 
hiên nội quy quy chê trong Cty; Cac cv NS theo yêu câu cua GĐNS, Ban lanh đao 
Cty.Ycâu:Tôt nghiêp từ Cao đăng trở lên cac chuyên nganh liên quan;Có kiên thưc chăc
chăn vê vê hê thông quan lý chât lương ISO; Kinh nghiêm từ 3 trở lên vê thưc hiên 
ISO;  Hiêu biêt va có kinh nghiêm quan lý ns.Mọi TT liên hê: Nguyên Viêt Trân CT CP
Quôc tê Thai Minh Đt: 04. 769 0018, ext106 DĐ: 0975 258 576 

www.thaiminhgroup.com.vn

 Email: 

huonghr@thaiminhgroup.com.vn

 Xin lỗi bạn vì đã

spam. Vui lòng gửi cho bạn của bạn biết đâu nó lại hữu ích. 

Lưu ý: 700 ky tu ( bao gom ca dau cach )

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9376
05/10/2018
10 tài liệu
0
14073
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5640
05/10/2018
10 tài liệu
0
6953
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1045
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2049
05/10/2018
3 tài liệu
0
2006
05/10/2018
0 tài liệu
0
0