Tài liệu

HH04 - Danh sach nick yahoo

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

Web & 4rum

Danh sách các nick yahoo phục vụ cho tuyển dụng

kinhcan

Stt

Nick

Pass

Ghi chú

Người quản lý Stt

Nick

1
2
3
4

background image

Web & 4rum

Danh sách các nick yahoo phục vụ cho tuyển dụng

kinhcan

Pass

Ghi chú

Người quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8405
05/10/2018
10 tài liệu
0
12993
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5050
05/10/2018
10 tài liệu
0
6194
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
931
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1843
05/10/2018
3 tài liệu
0
1811
05/10/2018
0 tài liệu
0
0