Tài liệu

Hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN

CHECK LIST HÊ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ DOANH NGHỆP

1. Điều

 lệ doanh nghiệp

2.

Thoả ước lao động tập thể

3.

Nội qui lao động

4.

Qui chế hoạt động của Hội đồng thành viên, Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị.

5. Qui chế hoạt động của ban điều hành
6. Danh mục văn bản pháp luật áp dụng cho tài chính kế toán, lao động, môi trường, kinh 

doanh và quy định cho ngành nghề kinh doanh.

7. Quy trình sản xuất:
 Quy trình tổ chức
 Sổ tay chất lượng
 Thủ tục khắc phục phòng ngừa
 Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm
 Thủ tục bảo trì thiết bị
 Quy trình đánh giá nhà cung ứng
 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo
 Quy trình kiểm tra thử nghiệm
 Quy trình lập kế hoạch và triển khai sản xuất
 Quy trình theo dơi, đo lường các quá trình
 Quy trình thiết kể sản phẩm
 Quy trình tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng
 Qui trình sản xuất
 Tiêu chuẩn chất lượng
 Quy trình áp dụng kỹ thuật thống kê,
 Qui trình trao đổi thong tin nội bộ
 Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản p
 Hướng dẫn công việc
 Hướng dẫn vận hành
 Bỉêu mẫu

8. Quy trình kinh doanh

Version 1.0

Page 1 of 3

background image

Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN
 Sổ tay kinh doanh.
 Quy chế tổ chức bộ phận kinh doanh
 Các tài liệu hướng dẫn sản phẩm, catolo….
 Quản lý ký kết hợp đồng
 Quy trình bán hàng
 Quản lý đại lý
 Quy trình quản lý thông tin khách hàng
 Quy định bảo hành sửa chữa sản phẩm 
 Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng
 Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng
 Hướng dẫn công việc
 Bỉêu mẫu

9. Quy trình nhân sự tổ chức
 Sổ tay nhân sự
 Sổ tay nhân viên
 Quy đinh an toàn sức khoẻ 
 Quy trình về y tế.
 Phòng cháy chữa cháy: 
 Quản trị tài sản: 
 Văn phòng phẩm 
 Quy định về an ninh 
 Vệ sinh lao động
 Đánh giá công việc: 
 Đào tạo: 
 Quản lý kỷ luật. 
 Quy chế lương thưởng 
 Thăng tiến
 Tuyển dụng: 
 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc
 Quy định chế độ báo cáo nội bộ 
 Quy định phòng gian bảo mật
 Quy định quản lý thông tin 
 Quy định ra vào cổng của khách hàng
 Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ
 Hướng dẫn công việc
 Bỉêu mẫu

10. Quy trình tài chính kế toán.
 Sổ tay tài chính kế toán

Version 1.0

Page 2 of 3

background image

Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN
 Quy chế tổ chức bộ phận kế toán
 Quy chế tài chính 
 Quy định lập và lưa sổ sách kế toán 
 Quy định về chứng từ thanh toán 
 HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  
 Hướgng dẫn công việc hạch toán 
 Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh  
 Quy trình quyết toán thuế VÁT  
 Mẫu kế hoạch tài chính tháng 
 Quy chế kiểm toán nội bộ 
 Hướng dẫn công việc
 Bỉêu mẫu
 Quy trình quản lý kho.

Version 1.0

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2175
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2175
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177