Tài liệu

HDHT - 20 Nợ dài hạn đến hạn trả

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

         Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁCH HẠCH TOÁN NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

Thông tư 200 không dùng TK này, nhưng thông tư 133 vẫn dùng

1.KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 315 - NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN 
TRẢ
Bên Nợ:
- Số tiền đã thanh toán về nợ dài hạn đến hạn trả;
- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá lại số dư nợ dài hạn có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối
năm tài chính.
Bên Có:
- Số nợ dài hạn đến hạn trả phát sinh;
- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng do đánh giá lại số dư nợ dài hạn có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối
năm tài chính.
Số dư bên Có:
Số nợ còn phải trả của nợ dài hạn đã đến hạn hoặc quá hạn phải trả.
2.PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
2.1. Cuối niên độ kế toán, xác định số nợ dài hạn đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:
Nợ TK 342 - Nợ dài hạn
                 Có TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

2.2. Trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ghi:
Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả

                 Có các TK 

111

, 

112

,. . .

2.3. Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, khi doanh nghiệp trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng ngoại tệ:
- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 

111

, TK 

112

:

Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá trên sổ kế toán)

Nợ TK 

635

 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá)

                 Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán).

- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 

111

, TK 

112

:

Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá trên sổ kế toán)

                 Có TK 

515

 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá)

                 Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán).

2.4. Trong giai đoạn trước hoạt động, khi doanh nghiệp trả nợ dài hạn đến hạn trả của hoạt động đầu
tư XDCB bằng ngoại tệ:

background image

- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK  

111

, TK 

112

,

ghi:
Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

413

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá)

                Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán).

- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 

111

, TK 

112

,

ghi:
Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

                Có TK 

413

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi tỷ giá)

                Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán).

2.5. Khi nợ trả dài hạn đến hạn trả bằng tiền thu hồi công nợ hoặc tiền vay mới, ghi:
Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả

               Có các TK 

131

, 

138

               Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn.

2.6. Cuối niên độ kế toán, số dư nợ dài hạn đến hạn trả có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá hối
đoái bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài
chính:
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả

             Có TK 

413

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 

413

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

              Có TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
535
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
2086
3 tài liệu
0
1901
8 tài liệu
0
4830
10 tài liệu
0
5588
3 tài liệu
0
1937
3 tài liệu
0
1709
2 tài liệu
0
1344
4 tài liệu
0
2163
9 tài liệu
0
4888
2 tài liệu
0
1265
2 tài liệu
0
1176
3 tài liệu
0
1788

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
2086
18/09/2018
3 tài liệu
0
1901
18/09/2018
8 tài liệu
0
4830
18/09/2018
10 tài liệu
0
5588
18/09/2018
3 tài liệu
0
1937
18/09/2018
3 tài liệu
0
1709
18/09/2018
2 tài liệu
0
1344
18/09/2018
4 tài liệu
0
2163
18/09/2018
9 tài liệu
0
4888
18/09/2018
2 tài liệu
0
1265
18/09/2018
2 tài liệu
0
1176
18/09/2018
3 tài liệu
0
1788