Tài liệu

HDHT - 19 Vay ngắn hạn

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

         Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

CÁCH HẠCH TOÁN VAY NGẮN HẠN

Thông tư 200 bỏ tài khoản này, nhưng thông tư 133 vẫn dùng

1. Nguyên tắc kế toán
 + Kế toán tiền vay ngắn hạn phải theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và
lãi   vay),   số   tiền   còn   phải   trả   theo   từng   đối   tượng   cho   vay,   theo   từng   khế   ước   vay.
+ Trường hợp vay bằng ngoại tệ, hoặc trả nợ vay bằng ngoại tệ phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ
riêng và quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân trên
thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát
sinh giao dịch hoặc theo tỷ giá trên sổ kế toán (Bên Nợ TK 311 được quy đổi ngoại tệ ra Đồng
Việt Nam theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, bên Có TK 311 được quy đổi nghoại tệ ra Đồng Việt
Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng). Các khoản chênh lệch tỷ
giá ở thời điểm vay và thời điểm trả nợ vay phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh
giá lại nợ vay bằng ngoại tệ cuối năm tài chính (Giai đoạn SXKD) của các khoản mục tiền tệ có
gốc ngoại tệ được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong
năm.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 311 - VAY NGẮN HẠN
Bên Nợ:
- Số tiền đã trả về các khoản vay ngắn hạn;
- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm (Do đánh giá lại nợ vay bằng ngoại tệ).
Bên Có:
- Số tiền vay ngắn hạn;
- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng (Do đánh giá lại nợ vay bằng ngoại tệ).
Số dư bên Có:
Số tiền còn nợ về các khoản vay ngắn hạn chưa trả.
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
1. Vay tiền để mua vật tư, hàng hoá, ghi:
- Nếu vật tư, hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 

152

 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 

153

 - Công cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 

156

 - Hàng hoá (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 

133

 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

                  Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn.

background image

- Nếu vật tư, hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương
pháp trực tiếp, thì giá trị vật tư, hàng hoá mua vào gồm cả thuế GTGT (Tổng giá thanh toán), ghi:
Nợ TK 

152

 - Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)

Nợ TK 

153

 - Công cụ, dụng cụ (Tổng giá thanh toán)

Nợ TK 

156

 - Hàng hoá (Tổng giá thanh toán)

                  Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Tổng giá thanh toán).

2. Khi có hợp đồng mua, bán thanh toán bằng hình thức thư tín dụng, doanh nghiệp vay tiền ngân
hàng để mở thư tín dụng, ghi:
Nợ TK 

144

 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

                 Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn.

3. Vay tiền để trả nợ người bán, trả nợ dài hạn, trả nợ tiền vay dài hạn, ghi:
Nợ TK 

331

 - Phải trả cho người bán

Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả

Nợ TK 

341

 - Vay dài hạn

Nợ TK 

342

 - Nợ dài hạn

                  Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn.

4. Vay ngoại tệ để trả nợ người bán, trả nợ khách hàng, trả nợ dài hạn, trả nợ vay dài hạn, phải quy
đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày
giao dịch:
a. Trường hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ
kế toán, ghi:
Nợ TK 

331

 - Phải trả cho người bán (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

341

 - Vay dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

342

 - Nợ dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

             Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên

ngân hàng)

                         Có TK 

515

 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao

dịchhoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán).

b. Trường hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi sổ
kế toán, ghi:
Nợ TK 

331

 - Phải trả cho người bán (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

315

 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

341

 - Vay dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

342

 - Nợ dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 

635

 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân

liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán)

           Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên

ngân hàng)

background image

5. Vay tiền về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân hàng, ghi:
Nợ các TK 

111

, 

112

                Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn.

6. Khi vay ngắn hạn bằng ngoại tệ để mua nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá nhập kho hoặc sử dụng
ngay hoặc trả tiền thuê dịch vụ, ghi:
Nợ các TK 

152

, 

156

, 

627

, 

641

, 

642

 (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân

hàng)

              Có TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân

hàng).

7. Khi doanh nghiệp trả nợ tiền vay ngắn hạn bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 

311

 - Vay ngắn hạn

                Có các TK 

111

, 

112

.

8. Khi thanh toán nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt hoặc tiền gửi bằng ngoại tệ trong giai đoạn sản
xuất, kinh doanh:
a. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi:
Nợ TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)

Nợ TK 

635

 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)

                Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).

b. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi:
Nợ TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)

                Có TK 

515

 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)

                Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).

9. Khi thanh toán nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt hoặc tiền gửi bằng ngoại tệ của hoạt động đầu tư
XDCB (giai đoạn trước hoạt động):
a. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ vay ngắn hạn, ghi:
Nợ TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)

Nợ TK 

413

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)

                 Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).

b. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ vay ngắn hạn, ghi:
Nợ TK 

311

 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)

                 Có TK 

413

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)

                 Có các TK 

111

 (1112), 

112

 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).

10. Cuối niên độ kế toán, số dư nợ vay ngắn hạn có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao
dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm
tài chính:
a. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 

311

 - Vay ngắn hạn

                Có TK 

413

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

b. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
535
0 trang
0
510

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
2091
3 tài liệu
0
1903
8 tài liệu
0
4841
10 tài liệu
0
5596
3 tài liệu
0
1941
3 tài liệu
0
1711
2 tài liệu
0
1345
4 tài liệu
0
2164
9 tài liệu
0
4900
2 tài liệu
0
1267
2 tài liệu
0
1181
3 tài liệu
0
1792

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
2091
18/09/2018
3 tài liệu
0
1903
18/09/2018
8 tài liệu
0
4841
18/09/2018
10 tài liệu
0
5596
18/09/2018
3 tài liệu
0
1941
18/09/2018
3 tài liệu
0
1711
18/09/2018
2 tài liệu
0
1345
18/09/2018
4 tài liệu
0
2164
18/09/2018
9 tài liệu
0
4900
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
2 tài liệu
0
1181
18/09/2018
3 tài liệu
0
1792