Tài liệu

HDHT - 05 Thuế GTGT được khấu trừ

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

            Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội  

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ thuế.
Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ.
- Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định.

Kết cấu của tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng

 Bên nợ

Bên Có

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Số  SSố dư bên Nợ

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, 
số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng 
NSNN chưa hoàn trả.

- Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;
- Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không 
được khấu trừ;
- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua 
vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;
- Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

Sau đây một số nghiệp vụ thường gặp với tài khoản 133 - Thuế GTGT
 1. Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh :
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156

 - Hàng hoá

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
Nợ TK 611 - Mua hàng
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
                Có các TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).
VD Mua Hàng hóa nhập kho, số tiền trên hóa đơn 5 triệu. (Chưa bao gồm 10% thuế VAT ), thanh 
toán ngay bằng Tiền mặt
Nợ 156       : 5.000.000
Nợ 133       :    500.000 
               Có 111 :             5.500.000
- Khi mua vật tư, hàng hoá, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất:
Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 142, 242,. . . (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
               Có TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).
VD: Mua máy cắt sắt phục vụ quá trình sản xuất giá đỡ điều hoà số tiền 8.800.000 VNĐ đã bao 
gồm thuế GTGT

background image

Nợ 153   :  8.000.000 VNĐ
Nợ 133 : 800.000 VNĐ
              Có 111 : 8.800.000 VNĐ
- Khi mua hàng hoá giao bán ngay ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
             Có các TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán)
- Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:
Nợ TK các 152, 153, 156, 211, 213 (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào)
             Có TK 111, 112, 331,. . .
- Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi 
xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
           Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
535
0 trang
0
510

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
2089
3 tài liệu
0
1902
8 tài liệu
0
4832
10 tài liệu
0
5592
3 tài liệu
0
1938
3 tài liệu
0
1711
2 tài liệu
0
1344
4 tài liệu
0
2163
9 tài liệu
0
4891
2 tài liệu
0
1265
2 tài liệu
0
1177
3 tài liệu
0
1789

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
2089
18/09/2018
3 tài liệu
0
1902
18/09/2018
8 tài liệu
0
4832
18/09/2018
10 tài liệu
0
5592
18/09/2018
3 tài liệu
0
1938
18/09/2018
3 tài liệu
0
1711
18/09/2018
2 tài liệu
0
1344
18/09/2018
4 tài liệu
0
2163
18/09/2018
9 tài liệu
0
4891
18/09/2018
2 tài liệu
0
1265
18/09/2018
2 tài liệu
0
1177
18/09/2018
3 tài liệu
0
1789