Tài liệu

HDHT - 03 Tiền đang chuyển

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN ĐANG CHUYỂN

TÀI KHOẢN 113 Thông tư 200/2014 TT- BTC
1.
 Nguyên tắc kế toán
Tài khoản kế toán kế toán này được dùng để phản ánh các khoản tiền của các doanh nghiệp đã nộp vào 
Ngân Hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho ngân hang nhưng chưa nhận được giấy 
báo có, đã trả cho doanh nghiệp khác hay đã làm thủ tục chyển khoản tại Ngân hang để trả cho doanh 
nghiệp khác nhưng chưa nhận được giấy báo nự hay bản sao kê của Ngân hang.

          -      Tiền đang chuyển gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ đang chyển trong những trường hợp sau:
          -      Thu tiền mặt hoặc sec nộp thẳng vào ngân hang;
          -      Chuyển tiền qua bưu điện trả cho doanh nghiệp khác;
          -      Thu tiền bán hang chuyển thẳng vào Kho bạc để nộp thuế (giao tiền ta ba giữa doanh nghiệp với 

người mua hang và Kho bạc nhà nước).

          2.    

      

Kếtcấu và nội dung phản ánh của Tài Khoản 113- Tiền đang chuyển

Bên nợ:

         -  Các khoản tiền mặt hoặc sec bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào Ngân hang hoặc đã gửi bưu 

điện để chyển vào ngân hang nhưng chưa nhận được giấy báo có;

        -   Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ và tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Bên có

         -  Số tiền kết chuyển vào Tài Khoản 112- Tiền giử Ngân hàng hoặc tài khoản có lien quan;
         -  Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời đểm báo cáo.

Số dư bên nợ:
Các khoản tiền còn đang chuyển tại thời điểm báo cáo.
Tài Khoản 113- Tiền đang chuyển, có 2 tài khoản cấp 2:

        -  Tài khoản 1131- Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển
        -  Tài khoản 1132- Ngoại tệ : phản ánh số ngoại tệ đang chuyển.
       3.      Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
       a) Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc sec nộp

thẳng vào ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển (1131, 1132)
          Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (thu nợ của khách hàng)
          Có TK511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
          Có TK 515 – Doanh thu từ hoạt động tài chính
          Có TK 711 – Thu nhập khác
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)( nếu có).

       b)      Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng  nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

 Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển(1131,1132)
          Có TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

background image

      c)  Làm thủ tcj chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả nợ choc hr nợ nhưng chưa nhận ddowcj giấy

báo Nợ của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)
      Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng( 1121, 1122).

      d) Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng sec, doanh nghiệpđã nộp sec vào ngân hàng nhưng chưa 

nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)
        Có TK 131 – phải thu của khách hàng.

      e) Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng(1121, 1122)
         Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132).

     f) Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
        Có TK 113 – Tiền đnag chuyển ( 1131, 1132).

      g) Việc đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển được thực hiện tương tự phương pháp kế toán 

đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền mặt ( xem Tài Khoản 111) 

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1902
8 tài liệu
0
4831
10 tài liệu
0
5588
3 tài liệu
0
1938
3 tài liệu
0
1709
2 tài liệu
0
1344
4 tài liệu
0
2163
9 tài liệu
0
4888
2 tài liệu
0
1265
2 tài liệu
0
1176
3 tài liệu
0
1789
10 tài liệu
0
6013

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1902
18/09/2018
8 tài liệu
0
4831
18/09/2018
10 tài liệu
0
5588
18/09/2018
3 tài liệu
0
1938
18/09/2018
3 tài liệu
0
1709
18/09/2018
2 tài liệu
0
1344
18/09/2018
4 tài liệu
0
2163
18/09/2018
9 tài liệu
0
4888
18/09/2018
2 tài liệu
0
1265
18/09/2018
2 tài liệu
0
1176
18/09/2018
3 tài liệu
0
1789
18/09/2018
10 tài liệu
0
6013