Tài liệu

Gmat-C10

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

GMAT TEST

PROBLEM SLOVING

Thời gian: 30 phút

20 câu hỏi

Câu 1: 
Trong đất nước X, nếu khách du lịch mang hàng
hoá vào với tổng giá trị là 500$ hoặc ít hơn thì
sẽ không phải chịu thuế, nhưng nếu mang hàng
hoá vào trên 500$ thì khách du lịch sẽ phải trả
8% thuế đối với phần giá trị vượt quá 500$. Hỏi
khách du lịch mà mang hàng hoá với tổng giá trị
là 730$ phải trả bao nhiêu tiền thuế? 

(1) $58,40
(2) $40,00
(3) $24,60
(4) $18,40
(5) $16,00

Câu 2: 
Nếu mà Jack có được số tiền gấp 2 lần số tiền
thực tế anh ta có, Jack sẽ có đúng chính xác số
tiền cần thiết  để mua  được 3 cái bánh với giá
0,96$/chiếc và 2 hộp sữa với giá 1,28$/chiếc.
Hỏi thực tế là Jack có bao nhiêu tiền?

(1) $1,60
(2) $2,24
(3) $2,72
(4) $3,36
(5) $5,44

Câu 3: 
Biết tổng chi phí lương của một doanh nghiệp
vào năm Y là $84.000, tức là 20% lớn hơn năm
X, hỏi tổng chi phí lương của năm X là bao
nhiêu?

(1) $70.000
(2) $68.320
(3) $64.000

(4) $60.000
(5) $52.320

Câu 4: 
Hôm nay tuổi Rose gấp  đôi tuổi Sam và Sam
kém Tina 3 tuổi. Biết rằng Rose, Sam, và Tina
tất cả vẫn sống sau 4 năm nữa, hỏi trường hợp
nào   trong   các   trường   hợp   sau   là  đúng   sau   4
năm?

I. Tuổi Rose gấp đôi tuổi Sam
II. Sam kém Tina 3 tuổi
III. Rose lớn hơn tuổi Tina

(1) chỉ có I
(2) chỉ có II
(3) chỉ có III
(4) I và II
(5) II và III

Câu 5: 
Trung bình (số trung bình cộng) của ba số là 3x
+ 2. Nếu một trong ba số là x, hỏi trung bình
của hai số còn lại là bao nhiêu?

(1) x + 1
(2) 2x + 2
(3) 4x + 1
(4) 4x + 3
(5) 8x + 6

Câu 6: 
Biết rằng có 664.579 số nguyên tố trong 10 triệu
số nguyên dương đầu tiên, hỏi khoảng bao nhiêu
phần trăm của 10 triệu số nguyên  dương  đầu
tiên là số nguyên tố?

Gmat Test – C11

1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

(1) 0,0066%
(2) 0,066%
(3) 0,66%
(4) 6,6%
(5) 66%

Câu 7: 
Biết rằng 1/2 của số tiền trong một quỹ tín thác
được đầu tư vào cổ phiếu, 1/4 được đầu tư vào
trái phiếu và 1/5 được đầu tư vào các quỹ tương
hỗ, còn lại $10.000  đầu tư  vào công trái chính
phủ. Hỏi tổng số tiền của quỹ tín thác là bao
nhiêu? 

(1) $100.000
(2) $150.000
(3) $200.000
(4) $500.000
(5) $2.000.000

Câu 8: 
X và Y là hai tập số nguyên và tập số X hợp Y
thuộc tập số X hoặc tập số Y (không thuộc cả
hai tập số). Nếu tập X có 18 số và tập Y có 6 số
thì cả 3 tập hợp X, Y và hợp của X và Y có bao
nhiêu số?

(1) 6
(2) 16
(3) 22
(4) 30
(5) 174

Câu 9: 
Có 36.000 phiên bản bìa cứng của một cuốn tiểu
thuyết  được bán trước khi phiên bản bìa mềm
được xuất bản. Từ lúc phiên bản bìa mềm  đầu
tiên  được bán cho tới phiên bản cuối cùng của
cuốn tiểu thuyết  được bán hết thì số lượng bản
bìa cứng hay 9 lần số lượng bản bìa mềm  đã
được bán. Nếu tổng số 441.000 phiên bản được
bán hết thì có bao nhiêu bản bìa mềm được bán?

(1) 45.000
(2) 360.000

(3) 364.000
(4) 392.000
(5) 396.000

Câu 10: 
Jonh có 10  đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất
đơn lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là
bao nhiêu?

(1) 7
(2) 6
(3) 5
(4) 4
(5) 3

Câu 11: 
Năm ngoái cứ 100 triệu xe chạy trên một con
đường thì có 96 xe gây tai nạn. Nếu có 3 tỷ xe
chạy trên con đường đó thì có bao nhiêu xe gây
tai nạn ? (1 tỷ = 1,000,000,000).

(1) 288
(2) 320
(3) 2,880
(4) 3,200
(5) 28,800

Câu 12: 

30

)

4

,

0

)(

5

,

4

(

)

2

,

1

)(

5

,

1

(

=

(1) - 1,2
(2) - 0,12
(3) 0
(4) 0,12
(5) 1,2

Câu 13: 
Dan và Karen sống cách nhau 10 dặm và gặp
nhau ở một quán cà phê ở hướng bắc nhà Dan
và hướng đông nhà Karen. Nếu quán cà phê gần
nhà Dan hơn nhà Karen 2 dặm thì từ nhà Karen
tới quán cà phê bao nhiêu dặm?

Gmat Test – C11

2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

(1) 6
(2) 7
(3) 8
(4) 9
(5) 10

Câu 14: 
Một dây thừng dài 40 feet  được cắt thành hai
phần. Biết một phần dài hơn phần kia 18 feet,
hỏi chiều dài, tính theo feet, của phần ngắn hơn
là bao nhiêu?

(1) 9
(2) 11
(3) 18
(4) 22
(5) 29

Câu 15: 
Biết   một   máy   photocopy   phô   tô  được   2   bản
copy trong 1/3 giây,  hỏi với tốc  độ như  vậy,
máy sẽ phô tô được bao nhiêu bản trong vòng 4
phút?

(1) 360
(2) 480
(3) 576
(4) 720
(5) 1.440

Câu 16: 
Năm ngoái, lãi năm của một hợp đồng bảo hiểm
nằm viện là 408$, và hợp đồng này đã trả 80%
bất kỳ chi phí bệnh viện nào phát sinh. Biết rằng
số   tiền   mà   hợp  đồng   bảo   hiểm   này   trả   năm
ngoái bằng tiền lãi năm cộng với tiền chi phí
bệnh viện mà hợp đồng này không trả, hỏi tổng
số   tiền   chi   phí   bệnh   viện   năm   ngoái   là   bao
nhiêu? 

(1) $850,00
(2) $680,00
(3) $640,00
(4) $510,00

(5) $326,40

Câu 17: 
Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng
cử viên X nhận nhiều hơn 1/3 số phiếu bầu so
với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận
được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứng cử viên
Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu
bầu, hỏi ứng cử viên X nhận  được bao nhiêu
phiếu bầu?

(1) 18.000
(2) 22.000
(3) 24.000
(4) 26.000
(5) 32.000

Câu 18: 

30

)

4

,

0

)(

5

,

4

(

)

2

,

1

)(

5

,

1

(

=

(1) -1,2
(2) -0,12
(3) 0
(4) 0,12
(5) 1,2

Câu 19: 

Nếu 1 + 

x

1

 = 2- 

x

2

, thì x = 

(1) - 1
(2) 1/3
(3) 2/3
(4) 2
(5) 3

Câu 20: 
Một cửa hàng bán đồ chơi thường bán tất cả các
hàng tồn với mức giảm giá từ 20%  đến 40%.
Trong một đợt bán hàng đặc biệt, người ta giảm
giá thêm 25% từ giá đã chiết khấu, hỏi mức giá
thấp nhất có thể của một đồ chơi có giá gốc $16

Gmat Test – C11

3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
660

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
609
2 tài liệu
0
1336

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
609
23/09/2018
2 tài liệu
0
1336