Tài liệu

Giấy điều động nhân sự

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công Ty 

BM7

GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Kính gửi:  - BAN  GIÁM ĐỐC

 - Phòng HCTC

* Căn cứ nhu cầu sản xuất
* Căn cứ năng lực đạo đức của CNV.

Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép  
điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau:

STT

Họ và Tên

Công việc hiện tại

Bộ phận

Sang Công việc mới

Bộ phận

Ghi Chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngày…......tháng…......năm 200...        

                       Duyệt của BGĐ

Thông qua Phòng HCTC

               KHỐI ĐHSX.

Nơi nhận:
- BGĐ
- Phòng HCTC
- Các Bộ phận, CNV liên quan

      Số:…..……/ĐHSX/BM7  

- Lưu ĐHSX

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2740
2 tài liệu
0
1359
3 tài liệu
0
1574
1 tài liệu
0
503
5 tài liệu
0
1940
1 tài liệu
0
531
1 tài liệu
0
536
1 tài liệu
0
572
3 tài liệu
0
1302
4 tài liệu
0
1825
1 tài liệu
0
568

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2740
26/09/2018
2 tài liệu
0
1359
26/09/2018
3 tài liệu
0
1574
26/09/2018
1 tài liệu
0
503
26/09/2018
5 tài liệu
0
1940
26/09/2018
1 tài liệu
0
531
26/09/2018
1 tài liệu
0
536
26/09/2018
1 tài liệu
0
572
26/09/2018
3 tài liệu
0
1302
22/09/2018
4 tài liệu
0
1825
22/09/2018
1 tài liệu
0
568