Tài liệu

Giấy điều động nhân sự

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công Ty 

BM7

GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Kính gửi:  - BAN  GIÁM ĐỐC

 - Phòng HCTC

* Căn cứ nhu cầu sản xuất
* Căn cứ năng lực đạo đức của CNV.

Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép  
điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau:

STT

Họ và Tên

Công việc hiện tại

Bộ phận

Sang Công việc mới

Bộ phận

Ghi Chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngày…......tháng…......năm 200...        

                       Duyệt của BGĐ

Thông qua Phòng HCTC

               KHỐI ĐHSX.

Nơi nhận:
- BGĐ
- Phòng HCTC
- Các Bộ phận, CNV liên quan

      Số:…..……/ĐHSX/BM7  

- Lưu ĐHSX

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3244
2 tài liệu
0
1847
3 tài liệu
0
2072
1 tài liệu
0
646
5 tài liệu
0
2565
1 tài liệu
0
695
1 tài liệu
0
692
1 tài liệu
0
722
3 tài liệu
0
1787
4 tài liệu
0
2447
1 tài liệu
0
728

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3244
26/09/2018
2 tài liệu
0
1847
26/09/2018
3 tài liệu
0
2072
26/09/2018
1 tài liệu
0
646
26/09/2018
5 tài liệu
0
2565
26/09/2018
1 tài liệu
0
695
26/09/2018
1 tài liệu
0
692
26/09/2018
1 tài liệu
0
722
26/09/2018
3 tài liệu
0
1787
22/09/2018
4 tài liệu
0
2447
22/09/2018
1 tài liệu
0
728