Tài liệu

Giấy điều động nhân sự

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công Ty 

BM7

GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Kính gửi:  - BAN  GIÁM ĐỐC

 - Phòng HCTC

* Căn cứ nhu cầu sản xuất
* Căn cứ năng lực đạo đức của CNV.

Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép  
điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau:

STT

Họ và Tên

Công việc hiện tại

Bộ phận

Sang Công việc mới

Bộ phận

Ghi Chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngày…......tháng…......năm 200...        

                       Duyệt của BGĐ

Thông qua Phòng HCTC

               KHỐI ĐHSX.

Nơi nhận:
- BGĐ
- Phòng HCTC
- Các Bộ phận, CNV liên quan

      Số:…..……/ĐHSX/BM7  

- Lưu ĐHSX

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2769
1 tài liệu
0
814
3 tài liệu
0
1985
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2919
1 tài liệu
0
731
3 tài liệu
0
2395
1 tài liệu
0
3389
2 tài liệu
0
2083
1 tài liệu
0
793
1 tài liệu
0
775

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2769
22/09/2018
1 tài liệu
0
814
26/09/2018
3 tài liệu
0
1985
26/09/2018
1 tài liệu
0
799
26/09/2018
5 tài liệu
0
2919
26/09/2018
1 tài liệu
0
731
26/09/2018
3 tài liệu
0
2395
26/09/2018
1 tài liệu
0
3389
26/09/2018
2 tài liệu
0
2083
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
1 tài liệu
0
775