Tài liệu

Giấy đề nghị tăng ca

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY 

BM12b

                             ĐỀ XUẤT XIN TĂNG CA

Bộ phận xin tăng ca:
Ngày:

Từ:

Đến:

Lý do xin tăng ca:

* Danh sách CNV xin tăng ca:

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

Công ty, ngày          tháng          năm 200. .

Ý kiến của Trưởng khối ĐHSX:

                     Trưởng Bộ phận 

Duyệt của Phòng HCTC:

Nơi nhận:

_ HCTC(Lưu hồ sơ Cty)

       ĐHSX-BM12b

ĐHSX (lưu hồ sơ Khối)

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3072
2 tài liệu
0
1671
3 tài liệu
0
1898
1 tài liệu
0
584
5 tài liệu
0
2334
1 tài liệu
0
630
1 tài liệu
0
631
1 tài liệu
0
655
3 tài liệu
0
1595
4 tài liệu
0
2206
1 tài liệu
0
664

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3072
26/09/2018
2 tài liệu
0
1671
26/09/2018
3 tài liệu
0
1898
26/09/2018
1 tài liệu
0
584
26/09/2018
5 tài liệu
0
2334
26/09/2018
1 tài liệu
0
630
26/09/2018
1 tài liệu
0
631
26/09/2018
1 tài liệu
0
655
26/09/2018
3 tài liệu
0
1595
22/09/2018
4 tài liệu
0
2206
22/09/2018
1 tài liệu
0
664