Tài liệu

Giải quyết tranh chấp lao động

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
 

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

1.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động:

-

Giải toả những bất đồng trong quá trình giải quyết nhưng vẫn đảm bảo được quyền và 
lợi ích của mỗi bên tham gia tranh chấp.

-

Đảm bảo tối đa cho việc ổn định các mối quan hệ lao động.

-

Khi xảy ra tranh chấp các bên phải thương lượng trực tiếp, tự giàn xếp tranh chấp.

-

Thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn 
trọng lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật.

-

Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời nhanh chóng, đúng pháp luật.

-

Có sự tham gia của công đoàn và đại diện của người sử dụng lao động trong quá trình 
giải quyết tranh chấp.

2.

Trình tự giải quyết:

-

Họp hoà giải do Hội đồng hoà giải chủ trì, tại phiên họp phải có mặt hai bên tranh 
chấp hoặc đại diện được họ uỷ quyền.

-

Hội đồng hoà giải đưa ra phương án hoà giải, nếu hai bên chấp nhận thì ký vào biên 
bản và có trách nhiệm chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành.

-

Nếu hoà giải không thành, hội đồng hoà giải lập biên bản gởi lại cho các bên tranh 
chấp. Mỗi bên có quyền yêu cầu Toà án xét xử tranh chấp.

3.

Những điều nên làm:

-

Nói chuyện với nhân viên vễ những điều phàn nàn, khiếu nại của họ. Giải quyết đầy 
đủ, hợp lý các vấn đề.

-

Yêu cầu công đoàn xác định cụ thể những vấn đề bị vi phạm.

-

Xem xét kỹ nơi làm việc, hoặc bộ phận xảy ra tranh chấp.

-

Xác định xem có ai là người làm chứng không?

-

Kiểm tra lại hành vi, kết quả thực hiện công viêc của người khiếu nại.

-

Đối xử đại diện công đoàn nganh nhà quản trị.

-

Thông báo đầy đủ cho lãnh đạo cấp trên về các tranh chấp khiếu tố.

4.

Những đìêu không nên làm

:

-

Đưa ra sự thoả thuận, giàn xếp không đúng với quy định trong thoả ước tâp thể với 
các nhân viên riêng lẻ.

-

Chấp nhận sự tác động của những điều ràng buộc trong quá khứ.

-

Phớt lờ vai trò nhà quản trị của mình với công đoàn.

-

Thoả thuận những điều không có trong thoả ước tập thể.

-

Đưa ra những câu trả lời quá dài dòng.

-

Từ chối giải quyết các tranh chấp bằng lời nói.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
877
5 tài liệu
0
3271
3 tài liệu
0
1699
4 tài liệu
0
2784
1 tài liệu
0
858
4 tài liệu
0
5276
1 tài liệu
0
933
2 tài liệu
0
1246
6 tài liệu
0
3507

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
877
26/09/2018
5 tài liệu
0
3271
26/09/2018
3 tài liệu
0
1699
26/09/2018
4 tài liệu
0
2784
26/09/2018
1 tài liệu
0
858
26/09/2018
4 tài liệu
0
5276
26/09/2018
1 tài liệu
0
933
26/09/2018
2 tài liệu
0
1246
26/09/2018
6 tài liệu
0
3507