Tài liệu

FOX RAD HN-Tuyen dung

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

BỘ ĐỀ THI

Phòng RAD

Câu 1: Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng 0?
A. 3 Mod 2 - 2
B. 1 - 4 Mod 3
C. 6 Mod 3 - 1
D. 6 \ 2 + 1
E. 2 + 6 Mod 2
Đáp án: B

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Câu 2: Giá trị trả về khi chạy chương trình sau là bao nhiêu?

Const Octo = 8

Dim C As Integer, X As Integer, Y As Integer, Z As Integer
Private Sub Form_Load()

    C = -3
    X = 0

    Y = 4
    Z = Zmake(C, Octo, X) + Zmake(Y, C, Zmake(X, Y, C))

    MsgBox Z
End Sub

Public Function Zmake(A1 As Integer, A2 As Integer, A3 As Integer) As 
Integer

    Dim Pr As Integer
    Pr = (A2 - A3) ^ 2

    Zmake = A1 * Pr
End Function

A. -192
B. -156
C. 156
D. 192

 

Đáp án: B

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Câu 3: Bạn muốn khai báo một kiểu nguyên nhận giá trị từ 0 đến 30000. Trong VB.Net bạn 
dùng kiểu nào?
A. Integer
B. Long
C. Short
D. Byte
Đáp án: C
 
-------------------------------------------------------------------------

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

 
Câu 4: Phương thức (methods) nào của đối tượng DataTable bạn dùng để sao chép lược 
đồ (schema) đến một đối tượng DataTable mới khác?
A. Copy() 
B. InferSchema() 
C. GetSchema() 
D. Clone()
Đáp án: D
 
-------------------------------------------------------------------------

Câu 5: Sự kiện (event) nào được sinh ra (raise) sau khi DataRow trong DataTable được 
cập nhật?
A. RowUpdated 
B. Updated 
C. DataTableChanged 
D. RowChanged
Đáp án: D
  
-------------------------------------------------------------------------
 
Câu 6: Đặt thuộc tính Opacity của một form thành _________ nếu bạn muốn nó trong suốt 
một nửa.
A. 1
B. 50
C. 0.5
D. 0.1
Đáp án: C
 
-------------------------------------------------------------------------
 
Câu 7: Đối tượng nào bạn dùng để đọc dữ liệu từ Microsoft SQL Server 2000 và kết nối nó 
với một điều khiển (control) ListBox trên Web Form? (Chọn câu trả lời tốt nhất)
A. DataSet 
B. OleDbDataReader 
C. SqlDataReader
D. ADO RecordSet 
Đáp án: C
 
-------------------------------------------------------------------------
 
Câu 8: Bạn muốn cập nhật dữ liệu vào bảng Employees trong cơ sở dữ liệu Microsoft SQL
Server. Bạn cần truyền tham số vào stored procedure của DataAdapter có tên 
là daEmp với ID của employee. Trong các câu lệnh sau đây, hãy chọn câu lệnh đúng:
A. daEmp.SelectCommand.Parameters.Add("@EmployeeID", 
SqlDbType.Int).Value = 10
B. daEmp.UpdateCommand.Parameters.Add("@EmployeeID", 

SqlDbType.Int).Value = 10
C. daEmp.UpdateCommand.Parameters.Add("@EmployeeID", SqlDbType.Int) = 10
D. daEmp.UpdateCommand.Parameters.AddNew("@EmployeeID", SqlDbType.Int) =
10

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Đáp án: B
 
-------------------------------------------------------------------------

Câu 9: Câu lệnh nào bạn dùng để bắt lỗi (debug) chương trình mà nó sẽ nhảy vào trong 
hàm được định nghĩa khi chúng được gọi?
A. Step Into
B. Step Over 
C. Step Out 
D. Continue 
Đáp án: A
 
-------------------------------------------------------------------------

Câu 10: Hãy đọc đoạn mã sau đây và cho biết đoạn code nào cần phải điền vào dòng 11 
để thêm empNode vào tài liệu XML?
:
1:  Imports System.Xml

2:  Public Sub WriteXml()
3:      Dim xdoc As New XmlDocument()

4:      xdoc.LoadXml("<Employees></Employees>")
5:      Dim docRoot As XmlNode = xdoc.DocumentElement

6:      Dim empNode As XmlElement = xdoc.CreateElement("Employee")
7:      empNode.SetAttribute("ID", "5")

8:      Dim fnameNode As XmlElement = xdoc.CreateElement("Fname")
9:      fnameNode.InnerText = "Steven"

10:     empNode.AppendChild(fnameNode)
11:

12:     xdoc.Save("c:\data\emp.xml")
13: End Sub

A. docRoot.AddChild(empNode) 
B. docRoot.AppendChild(empNode)
C. xdoc.AddChild(empNode) 
D. xdoc.AppendChild(empNode) 

 

Đáp án: B
 
-------------------------------------------------------------------------

Câu 11: Hãy đọc đoạn mã sau và cho biết đoạn mã nào cần được điền vào dòng 6 để trả 
lại tiêu điểm cho TextBox1
 :

1: Private Sub TextBox1_Validating(ByVal sender As Object, _
2: ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) _

3: Handles TextBox1.Validating
4:     If Not (Regex.IsMatch(TextBox1.Text, "^[a-zA-Z]{5}$")) Then

5:         MessageBox.Show("Invalid Input.", "Invalid Data")
6:

7:     End If
8: End Sub

A. sender.IsValid = False 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
779
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1305
IT
8 tài liệu
0
3708
10 tài liệu
0
4740
7 tài liệu
0
3209
6 tài liệu
0
2786
PR
6 tài liệu
0
3353
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1619
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
779
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1305
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3708
23/09/2018
10 tài liệu
0
4740
23/09/2018
7 tài liệu
0
3209
23/09/2018
6 tài liệu
0
2786
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3353
23/09/2018
4 tài liệu
0
2224
23/09/2018
3 tài liệu
0
1619
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0