Tài liệu

FOX INF HN - Bao chi-Tuyen dung

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI ĐỊNH KỲ NĂM 2005

MÔN THI: CHUYÊN MÔN PHÒNG BẢO TRÌ

Ngày 1/9/2005
Thời gian làm bài:
Họ và tên:....................................................
Phòng: .........................................................

Điểm thi:

Hãy chọn câu trả lời đúng bằng dấu hiệu tích (

 

 

 

 )

Câu 1:  Hãy sắp xếp thứ tự các  bước cài đặt ISA SERVER 2000 ở mức độ an toàn: 

a. Cài đặt và cấu hình DNS Server trên ISA SERVER 2000 
b. Cấu hình các Network Card
c. Cấu hình vai trò các Internal Computers là DHCP Clients
d. Cài đặt và cấu hình ISA SERVER 2000 software
e. Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên ISA SERVER 2000

A.

 

a-b-c-d-e

B. b-a-e-d-c

C. c-d-e-a-b

D. e-c-d-b-a

 
Câu 2:   
Khi  Ping đến 192.168.1.1 tốt, Ping tới 210.245.0.10 được nhưng chập chờn , thì thử check trong 
các lần kết nối, nếu một ngay ngắt ra vào hơn 10 lần thì phải kiểm tra lại  đường dây và phiên 
krone. Để xem chất lượng đường có thể dựa vào modem zyxel bằng cách Telnet vào modem hoặc 
dùng vào qua Web: -> Maintenance -> Diagnostic -> DSL Line, select downstream noise 
margin / upstream noise margin 
sau đó dùng lệnh nào dưới đây? 

a, wan adsl line near 
b, wan adsl line far
c, ip nat iface wanif0 s

A.  a và b

B. a và c

C. b và c

D. cả a,b, c

Câu 3: 
Khi sử dụng bảng NAT để kiểm tra máy tính có nhiễm virus không thì sử dụng lệnh nào?

A. ip nat iface wanif0 s

B. ip nat iface wanif0 t

C. ip nat iface wanif0

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Câu 4: 
Dịch vụ ADSL của FPT sử dụng Protocol nào?

 A. PPPoA LLC

B. PPPoE LLC

C. PPPoE none

D. PPPoA VC-Mux

Câu 5:  
Để đổi mật khẩu email tại trang web 

http://member.fpt.vn/Password/

 phải sử dụng Loại hình

thuê bao và tên truy cập như thế nào? (ví dụ

support@fpt.vn

)

A. Loại hình thuê bao : Thuê bao trả sau
      Tên truy cập : support

C.  Loại hình thuê bao : Tài khoản Email
     Tên truy cập :  support

B. Loại hình thuê bao : Tài khoản email 
     Tên truy cập :  support@fpt.vn

 

D.  Loại hình thuê bao : Thuê bao trả sau
      Tên truy cập :  

support@fpt.vn

 

Câu 6: 
Hiện nay dịch vụ mail relay của FPT đang sử dụng cơ chế gì?

A.

 

Relay

B. Multi POP 

C. Domain pop

D. POP

Câu 7: 
Lệnh Telnet nào dưới đây sử dụng để  xem mail relay của FPT?

A. Telnet imail.fpt.vn 110

C. Telnet relay.fpt.vn 25

B. Telnet omail.fpt.vn 25

  

D. Telnet relay.fpt.vn 110

Câu 8: 
Giả sử với một user có tên đầy đủ là Truong Ngoc Tuan trong công ty sử dụng tên miền là 
company.com 
 thì  vị trí hòm thư của user sẽ được lưu tại thư mục nào dưới đây?
Mailbox: $USERFIRTINITIAL$$USERLASTNAME$
Mail directory: C:\MDAEMON\Users\$DOMAIN$\$MAILBOX$\

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

A. C:\ MDAEMON\Users\ company.com\TruongTuan
B. C:\ MDAEMON\Users\company.com\NgocTuan

C. C:\ MDAEMON\Users\company.com\TTuan

D. C:\ MDAEMON\Users\company.com\NTuan

Câu 9: 
Service DNS sử dụng port bao nhiêu?

A. 21

B. 23

C. 53

D. 80

Câu 10: 
Giả sử một văn phòng sử dụng dịch vụ mail relay của FPT có các thông số sau:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
411
0 trang
0
281
0 trang
0
280
0 trang
0
251
0 trang
0
443

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
498
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
906
IT
8 tài liệu
0
2649
10 tài liệu
0
3098
9 tài liệu
0
2794
7 tài liệu
0
2141
PR
6 tài liệu
0
2372
4 tài liệu
0
1544
3 tài liệu
0
1130
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
498
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
906
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
2649
23/09/2018
10 tài liệu
0
3098
23/09/2018
9 tài liệu
0
2794
23/09/2018
7 tài liệu
0
2141
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2372
23/09/2018
4 tài liệu
0
1544
23/09/2018
3 tài liệu
0
1130
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0