Tài liệu

FHR-2005 XNK

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ - FPT

------------------------***---------------------------

KỲ THI ĐỊNH KỲ NĂM 2005

MÔN THI: CHUYÊN MÔN XUẤT NHẬP KHẨU

Ngay thi: 26/8/2005 

Nôi dung thi: Thủ tuc xuât nhâp khâu

Thơi gian thi: 30 phut

Họ và tên:
Bộ phân:

Câu truc câu hoi và điêm

Số câu hoi

Điêm tưng câu

Số điểm tối đa

Điểm đạt

Điểm thi

1-17

5

85

Câu 18

15

15

Tổng

100

70

Kết quả thi: 

 Đạt

 Không đạt

Chọn và đánh dấu vào 1 câu trả lời được coi là đúng nhất.

1.

Theo luật Hải quan, trong thời hạn nào, kể từ ngày hàng XNK được thông quan, Cục
trưởng cục HQ được quyền ra quyết định kiểm tra sau thông quan

?

 5 năm
 7 năm
 10 năm

2.

Theo luật hải quan, người khai hải quan không phải làm gì khi làm thủ tục hải quan?

 Nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 Khai tờ khai hải quan
 Nộp và xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan 
 Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan.
 Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định cho việc kiểm

tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

3.

Điều kiện về chủ hàng được miễn kiểm tra thực tế:  

 Khi Chủ hàng có 2 năm nhập khẩu không vi phạm hoặc vi phạm trong thẩm

quyền xử phạt của Chi cục trưởng Hải quan.

 Khi Chủ hàng có 3 năm nhập khẩu không vi phạm hoặc vi phạm trong thẩm

quyền 
xử phạt của Chi cục trưởng Hải quan

 Khi Chủ hàng có 4 năm nhập khẩu không vi phạm hoặc vi phạm trong thẩm

quyền xử phạt của Chi cục trưởng Hải quan 

4.

Những chứng từ nào sau đây không được phép nộp muộn tại thời điểm đăng ký mở
Tờ khai hải quan?

 Hóa đơn thương mại

1

background image

 Bản kê chi tiết hàng hóa
 Tờ khai hải quan
 Giấy chứng nhận xuất xứ.

5.

Căn cứ vào nội dung và các điều khoản của hợp đồng ngoại thương và L/C, điều kiện
mua hàng nào sau đây người nhập khẩu phải tiến hành mua bảo hiểm khi có yêu cầu?

 FOB
 EXW
 C&F
 Cả ba điều kiện trên.

6.

Viêc đanh gia nha bao hiêm đươc thưc hiên đinh kỳ?

 6 thang/lân
 1 năm/lân
 2 năm/lân

7.

Theo điều kiện giao hàng FOB, người nhập khẩu không phải chịu trách nhiệm ....?

 Ký kết hợp đồng chuyên chở và trả cước
 Trả tiền chi phí dỡ hàng.
 Trả tiền chi phí bốc hàng lên tàu.
 Chịu mọi rủi ro tổn thất về hàng hóa kể từ khi hàng qua khỏi lan can tàu ở

cảng bốc hàng.

8.

Điều kiện giao hàng nào dưới đây được áp dụng trong hình thức mua bán hàng hóa
xuất nhập khẩu tại FPT ?

 CIP
 DDU
 FCA
 Cả ba điều kiện trên.

9.

Theo điều kiện cơ sở giao hàng nào sau đây, người mua sẽ phải trả cước vận tải trong
hợp đồng mua bán quốc tế?

 FOB
 EXW
 FCA.
 Câu1 & 2
 Câu 1, 2 & 3.

10.

Trong trường hợp nào, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) phải kèm theo bản dịch có
công chứng hoặc do giám đốc công ty ký đóng dấu và chịu trách nhiệm?

 C/O không làm bằng tiếng Anh.
 C/O không làm bằng tiếng Pháp
 Cả hai trường hợp trên 

11.

Nếu tại thời điểm Cơ quan Hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ hàng xuất khẩu để làm thủ tục
đăng ký tờ khai hải quan mà người xuất khẩu chưa có C/O thì chấp nhận cho nợ C/O
trong thời hạn mấy ngày tính từ ngành đăng ký tờ khai hải quan?

 30 ngày
 60 ngày
 90 ngày

2

background image

12.

Trong trường hợp nghi ngờ tính trung thực của C/O thì cơ quan Hải quan yêu cầu chủ
hàng cung cấp thêm các chứng từ để chứng minh. Thời gian cho phép để chủ hàng
xuất trình thêm các chứng từ chứng minh C/O là mấy ngày tính từ ngày đăng ký tờ
khai?

 30 ngày
 60 ngày
 90 ngày

13.

Theo cam kết với các công ty chi nhánh, trong trường hợp không có bản gốc phải nợ
hồ sơ, chi nhánh phải có trách nhiệm gửi phòng XNK hồ sơ gốc trong thời hạn là mấy
ngày kể từ ngày nhập hàng về kho?

 10 ngày
 15 ngày
 20 ngày

14.

Theo cam kết về việc cập nhật POMAN, chi nhánh sẽ không phải cập nhật phần nào
sau đây trong phần lô hàng mẹ?

 Số/Ngày MAWB
 Lô hàng con có liên quan
 Ngày nhận hồ sơ ship hàng từ hãng.
 Ngày hàng về cảng Việt Nam

15.

Nhóm giao nhận của phòng Xuất nhập khẩu sẽ phải cập nhật những phần nào sau đây
trong phần Tờ khai hải quan của chương trình POMAN?

 Loại Tờ khai Hải quan
 Cửa khẩu nhận hàng
 Trạng thái C/O
 Cả 3 đáp án trên.

16.

Nhóm Solomon của phòng XNK sẽ không phải cập nhật những phần nào sau đây
trong phần Tờ khai Hải quan của chương trình POMAN?

 Ngày chuyển hồ sơ cho Solomon
 Batch
 Số phiếu nhập
 Ngày phiếu hồ sơ.

17.

Theo Sổ tay Mua hàng, mẫu nào sau đây là mẫu hợp đồng ngoại thông thường được
sử dụng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại FPT?

 01-BM/MH/HDCV/FPT V2.0
 02-BM/MH/HDCV/FPT V2.0
 03-BM/MH/HDCV/FPT V2.0
 04-BM/MH/HDCV/FPT V2.0

18.

Khó khăn và thuận lợi trong công việc hiện tại của bạn? Hãy nêu các biện pháp cải
tiến?

3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

 

Tài liệu phòng ban

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
369
0 trang
0
480
0 trang
0
349
0 trang
0
338
0 trang
0
349
0 trang
0
356
0 trang
0
362
0 trang
0
382
0 trang
0
394
0 trang
0
453
0 trang
0
563

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
9 tài liệu
0
4835
23/09/2018
0 tài liệu
0
0