Tài liệu

FHR-2005-Word

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                           

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KỲ THI ĐỊNH KỲ NĂM 2005

MÔN THI: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Họ và tên: ..........................................................................................................................

Bộ phận: ............................................................................................................................

Thời gian làm bài: 60 phút

Hình thức nộp bài: Chuyển email tới địa chỉ LANVH@FPT.COM.VN yêu cầu trên 
tiêu đề thư ghi rõ tên-bộ phận-thi TIN HỌC VP

Ví dụ:           HA-FAD-TINHOCVP.

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

M«n thi: Winword

(Thêi gian: 60 phót)

Néi dung:

Häc viªn tr×nh bµy v¨n b¶n theo mÉu sau:

MÉu 1: (4 ®iÓm)

Bu t¸ ®iÖn tö

C¸c thñ thuËt gióp kiÓm so¸t E- mail

Dï sö dông ch¬ng tr×nh E- mail nµo b¹n

còng cã thÓ gi¶m bít thêi gian vµ c«ng søc dïng ®Ó ®äc

vµ göi E- mail.

Göi th

NhËn th

  Eudora

  Eudora

  Messenger

  Messenger

INTERNET

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                           

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

  Outlook 98/2000

  Outlook 

98/2000

  Outlook Express

  Outlook 

Express

MÉu 2: (3 ®iiÓm) (Yªu cÇu tÝnh tæng SL b»ng hµm)

B¸o c¸o sè lîng hµng b¸n trong th¸ng 4- 2004

TT

Tªn hµng

Sè lîng hµng b¸n tõng tuÇn

Tæng SL

hµng b¸n

trong
th¸ng

SL b¸n
tuÇn 1

SL b¸n
tuÇn 2

SL b¸n
tuÇn 3

SL b¸n
tuÇn 4

1.

¸o n÷ dµi 
xanh

123

152

146

356

?

2.

QuÇn Kaki 
nam

120

141

233

123

?

3.

QuÇn bß m¸c 
JIN

145

153

300

432

?

4.

S¬ mi nam 
TOK

136

234

344

124

?

5.

QuÇn bß CNJ

200

500

400

567

?

MÉu 3: ( 3 ®iÓm) bè trÝ mét mÉu giÊy míi víi nh÷ng néi dung sau
Yªu cÇu trang trÝ ®Ñp, cã border bªn ngoµi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – Hnh¹ phóc

Hµ néi, ngµy.....th¸ng.....n¨m..........

GiÊy mêi

Gi¸m ®èc trung t©m 

Tr©n träng kÝnh mêi:

Néi dung:.................................................

Vµo håi:..................................................

§Þa ®iÓm:.................................................

RÊt h©n h¹nh ®îc ®ãn tiÕp

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                           

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Gi¸m ®èc trung t©m 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
369
0 trang
0
480
0 trang
0
349
0 trang
0
338
0 trang
0
357
0 trang
0
362
0 trang
0
383
0 trang
0
394
0 trang
0
453
0 trang
0
563
0 trang
0
619

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
9 tài liệu
0
4839
23/09/2018
0 tài liệu
0
0