Tài liệu

FHR-2005-excel

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT
THI ĐỊNH KỲ NẰM 2005

HỌ VÀ TÊN:
ĐƠN VỊ/BỘ PHẬN:
HÌNH THỨC NỘP BÀI, GỬI EMAIL TỚI HỘP THU LANVH@FPT.COM.VN GHI RÕ TRÊN TIÊU ĐỀ
THƯ : TÊN NGƯỜI GỬI-BỘ PHẬN-TIN HOC VP

M«n thi: EXCEL

Thêi gian: 60 phót

Néi dung:

C©u 1: (2 ®iÓm): NhËp liÖu vµ tr×nh bµy theo mÉu sau:

B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn th¸ng 1/2004

TT

M· hé

Hä tªn

Sè cò

Sè Míi

Tiªu thô

§Þnh møc

1 A121M

TrÇn quang Anh

1200

1341

2 B311N

NguyÔn thu Hång

1230

1321

3 B167K

Lª hoµng Gi¸p

2345

2456

4 A126P

1234

2345

5 C123K

Vò quúnh Hoa

2098

2134

6 A20M

1450

1479

7 B231K

Vò hoµng tïng

1230

1677

8 A126P

§µo thÞ h¶o

2444

2567

9 C123K

Lª hoµ B×nh

1345

1456

10 A201M

1567

1589

11 B223K

Hoµng thu thuû

1678

1680

12 A121P

§µo thÞ Hång

1579

1671

13 B311M

Lª hoµng Minh

1679

1690

14 B167P

2456

2560

15 A126M

Hoµng thu thuý nga

2671

2789

16 C123P

§µo thÞ Nga

1579

1678

C©u 2: (0.5 diÓm)Tiªu thô = Sè míi - Sè cò

C©u3: (2®iÓm):  TÝnh ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ dùa vµo b¶ng phô sau:

§Þnh møc

§¬n gi¸

A

80

500

B

120

800

C

150

1200

C©u 4: (2.5 ®iÓm)

NÕu tiªu thô < §Þnh møc th× tiÒn tr¶=Tiªu thô*§¬n gi¸

Trong ®ã:

§Æng tÊn H­ng

L­¬ng quang Th¾ng

Tr­¬ng thÞ Hoa

Tr­¬ng thÞ Hëu

TÒn tr¶ ®­îc tÝnh nh­ sau:

Ng­îc l¹i th× tiÒn tr¶ =§Þnh møc*§¬n gi¸ + Sè v­ît ®Þnh m­c*§¬n gi¸*tØ lÖ

Sè v­ît ®Þnh møc = Tiªu thô- §Þnh møc
TØ lÖ tÝnh nh­ sau:
NÕu sè ®iÖn v­ît møc ch­a qu¸ 1 lÇn ®Þnh møc th× tØ lÖ=2
NÕu sè ®iÖn v­ît møc qu¸ tõ 1®Õn duíi 2 lÇn th× tØ lÖ=3
NÕu sè ®iÖn v­ît møc qu¸ >=2 lÇn th× tØ lÖ=4

background image

C©u5: (1 ®iÓm): ChÌn thªm cét tªn quËn vµo sau cét hä tªn vµ ®iÒn tªn quËn theo b¶ng sau:
 

M· quËn

M

N

K

P

Tªn quËn

§èng ®a

Ba ®×nh CÇu giÊy Hoµn kiÕm

C©u 6: (1 ®iÓm): Copy d÷ liÖu sang Sheet kh¸c thèng kª tiÒn tr¶ theo tõng quËn (Dïng lÖnh Subtotals)

C©u 7: (1 ®iÓm) Copy d÷ liÖu sang Sheet kh¸c råi trÝch ra vïng kh¸c (dïng lÖnh Advanced filter)

Nh÷ng hé thuéc quËn hoµn kiÕm

Nh÷ng hé v­ît ®Þnh møc trªn 20 sè

background image

M«n thi: EXCEL

Thêi gian: 60 phót

B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn th¸ng 1/2004

§¬n gi¸

TiÒn tr¶

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
369
0 trang
0
480
0 trang
0
349
0 trang
0
349
0 trang
0
355
0 trang
0
361
0 trang
0
382
0 trang
0
392
0 trang
0
452
0 trang
0
562
0 trang
0
616

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
9 tài liệu
0
4821
23/09/2018
0 tài liệu
0
0