Tài liệu

FHR-2004-ISO

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐÁP ÁN- THI VỀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Ngày thi:                                          

Nội dung thi: Tiêu chuẩn ISO 9001 và Các quy định chất lượng

Thời gian thi: 45’

Họ và tên: ..................................................................        Bộ phận: ..........................

Cấu trúc câu hỏi và điểm

Phần

Số câu hỏi

Điểm

từng câu

Điểm tối

đa

Điểm đạt

Điểm thi

Kết quả

thi

A

10

5

50

40

B

7

5

35

25

C

2

7.5

15

10

Tổng

19

100

75

Phần A - Quy định chất lượng

(Chọn và đánh dấu vào phương án trả lời được coi là đúng)

1. Đánh giá và phê duyệt nhà cung ứng trước khi mua hàng là yêu cầu đối với? 

Mọi hàng hóa mua vào để phục vụ sản xuất kinh doanh của FPT

Mọi hàng hóa mua vào để phục vụ sản xuất kinh doanh của FPT trừ những

hàng hóa giá trị thấp

Mọi hàng hóa mua vào để phục vụ sản xuất kinh doanh của FPT trừ những hàng
hóa nhỏ lẻ, giá trị thấp và không thường xuyên

2. Ai là người lập tình trạng ban hành/sửa đổi tài liệu?

Cán bộ soạn thảo tài liệu

Cán bộ FQA

Cán bộ chất lượng

3. Khi hành động khắc phục không được thực hiện thoả đáng, cán bộ chất lượng sẽ

thực hiện các hành động nào dưới đây trước?

Lập bản yêu cầu hành động khắc phục mới

Báo cáo cho Trưởng ban FQA

Báo cáo cho lãnh đạo đơn vị

                                                                                                                                       

1

/6

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

4. Quá trình nào cần sự có mặt của cán bộ quản lý cấp cao nhất?

Đánh giá nội bộ

Hoạch định chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Khắc phục và phòng ngừa

Xem xét của lãnh đạo

5. Yêu cầu bắt buộc đối với thành viên đoàn đánh giá nội bộ là?

Có chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ

 Được đào tạo về đánh giá nội bộ

Có chứng chỉ hoặc có quyết định của Tổng Giám đốc

6. Ai là người phê duyệt các mục tiêu chất lượng của đơn vị?

Trưởng đơn vị

Trưởng ban FQA

Tổng Giám đốc FPT

7. NC/NX cấp Chi nhánh là?

NC/NX từ đánh giá nội bộ của các CN

NC/NX từ kiểm soát của FQA đối với các CN

NC/NX do BVQI ghi nhận sau mỗi lần đánh giá các CN có tính chất vùng miền. 

8. Sản phẩm ở trạng thái nào dưới đây có thể được xuất kho sử dụng? 

TESTED, ACCEPTED

TESTED, ACCEPTED, UNTESTED

TESTED, ACCEPTED, PENDING

9. Hành động khắc phục là? 

Hành động để loại bỏ sự không phù hợp

Hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp

Hành động để ngăn ngừa sự không phù hợp xảy ra. 

                                                                                                                                       

2

/6

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

10. Báo cáo đánh giá nội bộ cần ít nhất các thông tin sau? 

Thành phần đoàn đánh giá, các NC/NX

Các thông tin cơ bản về đơn vị được đánh giá, các NC/NX, các kết luận về

tính hiệu lực của HTCL tại đơn vị được đánh giá

Thành phần đoàn đánh giá, các thông tin cơ bản về đơn vị được đánh giá,

các NC/NX, các kết luận chung về tính hiệu lực của HTCL tại đơn vị được
đánh giá

Các chỉ tiêu chính về đợt đánh giá

Phương án 3, 4

  Phần B - Tiêu chuẩn ISO 9001

(Chọn và đánh dấu vào phương án trả lời được coi là đúng)

11. Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất

lượng khi một tổ chức?

Cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách

hàng

Nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng

Cả hai phương án trên

12. Theo ISO 9001, lãnh đạo của doanh nghiệp phải đảm bảo rằng chính sách chất

lượng của mình?

Được gắn liền với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

Được gắn liền với những mục tiêu chất lượng của khách hàng

Được tất cả mọi người trong doanh nghiệp hiểu và thực hiện

13. Cải tiến là một yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000, được thể hiện qua các

hoạt động nào sau đây?

Đánh giá nội bộ

Khắc phục phòng ngừa

Xem xét của lãnh đạo

Phân tích dữ liệu

Phương án 2, 3, 4

Phương án 1, 2, 3, 4

                                                                                                                                       

3

/6

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
381

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
775
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
IT
8 tài liệu
0
3693
10 tài liệu
0
4704
9 tài liệu
0
4079
7 tài liệu
0
3199
6 tài liệu
0
2779
PR
6 tài liệu
0
3325
4 tài liệu
0
2207
3 tài liệu
0
1609
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
775
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3693
23/09/2018
10 tài liệu
0
4704
23/09/2018
9 tài liệu
0
4079
23/09/2018
7 tài liệu
0
3199
23/09/2018
6 tài liệu
0
2779
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3325
23/09/2018
4 tài liệu
0
2207
23/09/2018
3 tài liệu
0
1609
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0