Tài liệu

FHR-2003-Excel-rainbow

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Date

Country

Revenue (€000)Revenue (Rounded to 0 decimal places (€000)

7/23/2001 Belgium

9.67

10

11/21/2018

7/12/2001 Denmark

11.47

11

7/22/2001 England

27.61

28

7/19/2001 France

34.51

35

7/5/2001 Austria

26.41

26

7/15/2001 Germany

35.26

35

7/13/2001 Spain

19.95

20

7/6/2001 Germany

37.51

38

7/7/2001 Greece

34.95

35

7/26/2001 Greece

39.52

40

7/27/2001 Hungary

19.45

19

7/21/2001 Ireland

27.51

28

7/16/2001 Norway

19.63

20

7/8/2001 Norway

21.35

21

7/14/2001 Norway

16.45

16

7/9/2001 Portugal

19.45

19

7/20/2001 Sweden

23.45

23

Total

424.15

424

Date Rainbow 

Spreadsheet  

opened

Rainbow

A

B

C

D

E

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

background image

Date

Sales (€000)

1/4/2000 East

20

1/8/2000 West

5

1/12/2000 North

35

1/16/2000 South

55

1/20/2000 East

65

1/24/2000 West

40

1/28/2000 North

30

2/1/2000 South

45

2/5/2000 East

50

2/9/2000 West

20

2/13/2000 North

35

2/17/2000 South

15

2/21/2000 East

30

2/25/2000 West

35

2/29/2000 North

50

3/4/2000 South

15

3/8/2000 East

35

3/12/2000 West

30

3/16/2000 North

20

3/20/2000 South

15

3/24/2000 East

45

3/28/2000 West

10

4/1/2000 North

15

4/5/2000 South

35

4/9/2000 East

50

4/13/2000 West

15

4/17/2000 North

30

4/21/2000 South

20

4/25/2000 East

30

4/29/2000 West

35

5/3/2000 North

10

5/7/2000 South

30

5/11/2000 East

10

5/15/2000 West

25

5/19/2000 North

30

5/23/2000 South

20

5/27/2000 East

15

5/31/2000 West

25

6/4/2000 North

35

6/8/2000 South

40

Region of 
Europe

Rainbow

background image

6/12/2000 East

15

6/16/2000 West

30

6/20/2000 North

5

6/24/2000 South

10

6/28/2000 East

15

7/2/2000 West

20

7/6/2000 North

25

7/10/2000 South

30

7/14/2000 East

35

7/18/2000 West

40

7/22/2000 North

45

7/26/2000 South

20

7/30/2000 East

55

8/3/2000 West

30

8/7/2000 North

10

8/11/2000 South

15

8/15/2000 East

55

8/19/2000 West

80

8/23/2000 North

30

8/27/2000 South

90

8/31/2000 East

70

9/4/2000 West

15

9/8/2000 North

30

9/12/2000 South

40

9/16/2000 East

15

9/20/2000 West

35

9/24/2000 North

40

9/28/2000 South

20

10/2/2000 East

10

10/6/2000 West

25

10/10/2000 North

45

10/14/2000 South

20

10/18/2000 East

25

10/22/2000 West

40

10/26/2000 North

45

10/30/2000 South

35

11/3/2000 East

5

11/7/2000 West

5

11/11/2000 North

5

11/15/2000 South

5

11/19/2000 East

5

11/23/2000 West

5

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
480
0 trang
0
350
0 trang
0
338
0 trang
0
351
0 trang
0
357
0 trang
0
363
0 trang
0
383
0 trang
0
394
0 trang
0
453
0 trang
0
563
0 trang
0
619

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
9 tài liệu
0
4840
23/09/2018
0 tài liệu
0
0